2:14:48 AM   1396 / 11 / 01       ورود

کنگره پرستاری جامع نگر   :::: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ::::  1-3 اسفندماه 1391

 
 

 




 
 
 

هزینه ثبت نام:

 1. گروهی از افراد که صرفاً برای دریافت گواهی آموزش مداوم شرکت می کنند فقط هزینه آموزش مداوم را پرداخت می نمایند (هزینه میان وعده این گروه به عهده دانشگاه است و این گروه مشمول ژتون ناهار نمی شوند.)
   
 2. شرکت کنندگان در سمینار که با ارایه مقاله بصورت سخنرانی شرکت می کنند هزینه آن (به استثنای هزینه ثبت نام آموزش مداوم) به عهده دانشگاه است.
   
 3. شرکت کنندگان در سمینار که مقاله بصورت پوستر ارایه می دهند 000/400ریال و شرکت کنندگان در سمینار  بدون مقاله 000/500 ریال اگر این شرکت کنندگان در بخش آموزش مداوم ثبت نام نموده اند مشمول 50% تخفیف در این قسمت می باشند. هزینه میان وعده ناهار و بسته فرهنگی موارد 2 و 3 به عهده دانشگاه است.
   
 4. دانشجویان شرکت کنندگان با ثبت نام 000/300 ریال از بسته فرهنگی، میان وعده وناهار استفاده می کنند.
   
 5. هزینه اسکان فقط برای مدعوین ویژه بعهده دانشگاه است و مابقی  به عهده شرکت کننده است.
   
 6. هزینه به شماره حساب 2137740214005 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی( به نام حساب متمرکز در آمد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ) بریزند و فیش واریزی را به صورت اسکن شده تا تاریخ 25/11/91 به  ایمیل کنگره ارسال نمایند .
   
 7. افرادی که در آموزش مداوم ثبت نام و هزینه آن را پرداخت کرده اند نیمی از هزینه را باید بصورت فیش بانکی اسکن شده ارسال نمایند .