به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:28:46 AM 1398 / 04 / 30
 

فرزانه مقامی نژاد هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

فرزانه مقامی نژاد
 
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : مشمولین (هیئت علمی )قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 
آدرس پست الکترونیکی :@kaums.ac.ir
          
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 96-95 فرزانه مقامی نژاد

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 

 واحد نظری

2

 

 

  واحد نظری

3

 

   
4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال اول 95/96