ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:21:35 AM 1398 / 06 / 31
 

محمد آقاجانی هیئت علمی گروه مدیریت و بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی : روان پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : 'استخدام هیئت علمی پیمانی تمام وقت
آدرس پست الکترونیکی :Aghajani_m@kaums.ac.ir
روزمه CV

 


طرح دروس محمد آقاجانی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

بهداشت روان (1)  کارشناسی پرستاری

 2واحد نظری

2

کارآموزی روان  کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

3

 کارآموزی در عرصه روان

 کارشناسی پرستاری

  1 واحد عملی

4      واحد نظری

برنامه هفتگی

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  سال تحصیلی