ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:58:19 AM 1398 / 06 / 31
 

علیرضا یزدانی هیئت علمی گروه مدیریت وبهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی :  آموزش پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :yazdani_ar@kaums.ac.ir 
            
روزمه CV

 

طرح دروس آقای علیرضا یزدانی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 پرستاری بهداشت جامعه 1

 کارشناسی پرستاری

2 واحد نظری

2

پرستاری  بهداشت جامعه 2

 کارشناسی پرستاری

2  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  سال تحصیلی