به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:16:39 AM 1397 / 04 / 03
 

دکترخدیجه شریفی هیئت علمی گروه مدیریت و بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : دکتری تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : روان پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :sharifi_kh@kaums.ac.ir 
            
رزومه CV

 

طرح دروس دکتر خدیجه شریفی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

     

2

     

3

     
4      

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  سال تحصیلی