به سایت دانشکده پرستاری و مامایی خوش آمدید

2:03:11 AM 1396 / 01 / 09
 

اعضاء گروه مدیریت و بهداشت دانشکده  پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

مدیر گروه مدیریت و بهداشت : زهرا تقربی

 

خانم زهرا تقربی

خانم دکتر خدیجه شریفی

خانم معصومه حسینیان

 آقای علیرضا یزدانی

آقای محمد آقاجانی

خانم فاطمه فلاحی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر