اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:22:39 PM 1399 / 03 / 06
 

دکتر محبوبه رضائی هیئت علمی گروه  اتاق عمل

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
مدرک : دکترای تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :
            
روزمه CV

 

طرح دروس دکتر محبوبه رضائی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی پرستاری

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی اتاق عمل

  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشجویان رشته اتاق عمل  سال تحصیلی