اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:18:03 PM 1399 / 03 / 06
 

دکتر زهره سادات هیئت علمی گروه مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدرک : دکترای مامایی(دکترای بهداشت و ارتقا سلامت)
رشته تخصصی : مامایی
مرتبه علمی : دانشیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :sadat@kaums.ac.ir            
روزمه CV

 

طرح دروس دکتر زهره سادات

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی مامایی

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی مامایی

  واحد نظری

3

 

   
4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی