امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:53:15 AM 1396 / 02 / 08
 

اعضاء گروه مامایی دانشکده  پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

مدیر گروه مامایی:  فاطمه عباس زاده

 

 

فرزانه صابری 

زهره سادات 

معصومه عابدزاده 

 فاطمه عباس زاده

 زهرا سادات سوکی

ناهید سرافراز

محبوبه کفایی عطریان

اعظم باقری  زهرا کریمیان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر