اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:04:57 PM 1399 / 03 / 06
 

دکتر فاطمه سادات  ایزدی هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر فاطمه سادات ایزدی
 
مدرک : دکتری آموزش پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی : izadi_fs@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح دروس دکتر فاطمه سادات ایزدی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

   

2

 

 

 

3

 

 

 

برنامه هفتگی
جزوه ها و اسلایدهای آموزشی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  سال تحصیلی