امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:40:14 AM 1396 / 02 / 08
 

طیبه مرادی هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
طیبه مرادی
 
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته تخصصی : پرستاری گرایش داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : مشمولین (هیئت علمی )قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 
آدرس پست الکترونیکی :
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 96-95 طیبه مرادی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی پرستاری

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

4   کاردانی فوریتهای پزشکی   واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال اول 95/96

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر