اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:10:14 PM 1399 / 07 / 01
 
دکتر منصور دیانتی هیئت علمی گروه داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
تحصیلات: دکترای آموزش پرستاری
 
مرتبه علمی: استادیار
 
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
 
 آدرس پست الکترونیک:    dianati_m@kaums.ac.ir           
روزمه CV

طرح دروس  دکتر منصور دیانتی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

روش تحقیق پیشرفته ارشدسالمندی

 کارشناسی ارشد پرستاری  

2

مراقبتهای پرستاری ویژه

 کارشناسی پرستاری  

3

 فوریت

کارشناسی پرستاری  

برنامه هفتگی

 

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات   دانشکده پرستاری و مامایی  سال تحصیلی