اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:30:23 PM 1399 / 03 / 05
 

 

دکتر محسن تقدسی - عضو هیئت علمی گروه  داخلی جراحی 
 
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
 
 
مدرک : دکترای آموزش  پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری داخلی جراحی
مرتبه علمی : دانشیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :taghadosi_m@kaums.ac.ir

         

رزومه CV

 

طرح دروس دکتر محسن تقدسی

ردیف

نام درس دانشجویان

تعداد واحد

1

نظریه ها و الگوهای پرستاری 

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی  

2

روش تحقیق

کارشناسی پرستاری  
3 مدیریت آموزشی phD پرستاری  
       

برنامه هفتگی

جزوه ها و اسلایدهای آموزشی

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی 

برنامه امتحانات دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی