اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:17:18 PM 1399 / 03 / 11
 

دکتر محسن ادیب حاج باقری هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر محسن ادیب حاج باقری ( مدیر گروه پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی )
 
مدرک : دکتری آموزش پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : استاد
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیکی :adibhajbagheri_m@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح دروس دکتر محسن ادیب حاج باقری

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 نظریه ها و الگوهای پرستاری

 کارشناسی پرستاری ارشد

 واحد نظری

2

روش تحقیق پیشرفته

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

3

 نظامهای آموزشی

 
phD پرستاری

  واحد نظری

4      واحد نظری

برنامه هفتگی

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  سال تحصیلی