ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:17:48 PM 1398 / 06 / 27
 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی، طبقه دوم، دفترتوسعه آموزش پرستاری و مامایی

کد پستی:81151 - 87159

تلفن: 031555540021 داخلی  3135   دکتر زهرا سوکی

نمابر دانشکده پرستاری و مامایی: 03155546633

آدرس الکترونیکی:http:// nursing.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی:sooki_za@kaums.ac.ir