به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:42:38 AM 1397 / 08 / 27
 

عملکرد دفتر توسعه آموزش در سال 1397 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • ارزشیابی آزمون جامع دانشجویان کارشناسی پرستاری تیر ماه 97
 • ارزشیابی آزمون جامع دانشجویان کارشناسی مامایی شهریور ماه 97

 

-        کارگاهها و سمینارهای برگزارشده در سال 1397

 ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

1

Mobile Learning ویژه اعضای هیئت علمی 97/06/20

2

     

3

     

 

عملکرد دفتر توسعه آموزش در سال 1395 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • همکاری در انتخاب استاد نمونه مطابق فرایند تعیین استاد نمونه
 • همکاری با "کمیته پزشکی پاسخگو "جهت اجرای آموزش پزشکی پاسخگو.
 • ارائه نتایج ارزشیابی اساتید ارسالی از EDCبه اساتید محترم.
 • اجرای شیوه جدید آموزش با عنوان" یادگیری بالینی مدل یک به یک ( یک دانشجو به ازای یک مامای دارای صلاحیت آموزش بالینی)" برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی جهت دانشجویان ترم آخر مامایی
 • " برگزاری دومین دوره آزمون آسکیِ(OSCE) جهت درس" اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان دانشجویان مامایی" در  اتاق پراتیک دانشکده پرستاری و مامایی کاشان .
 • برگزاری  چهارمین نشست کارگروه" توسعه علوم مامایی و باروری" و ارئه پیشنهاد برنامه عملیاتی چهار دانشگاه منطقه آمایشی هفتم برای سال آینده کارگروه .
 • برگزاری  نشست کشوری بازنگری شرح وظایف مامایی:در راستای دستیابی  به توسعه علوم مامایی به عنوان یکی از ماموریتهای منطقه آمایشی هفتم بازنکری  آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد صورت گرفت.  

-برگزاری ژورنال کلاب هایی با عناوین زیردر دانشکده پرستاری و مامایی:

 • حقایقی تازه در باره تحرک، ورزش وکاهش وزن-ورزش، خود، به تنهایی درمان است-سرطان مشکل بهداشتی دیروز ، امروز، فردا- سالمندی و چالشهای پیش رو-کارگاه ایمنی بیمار- آشنایی با تازه های پزشکی سال 2017- تغذیه در بیماران  ICU –موسیقی درمانی با استفاده از آموزش سرود خوانی در بهبود سرعت سایکو موتور در بیمارستان مبتلا به آلزایمر.
 • برگزاری  سه سمینار دانشجویی با عناوین: پرستاری جامع نگر, پرستاری ، بهداشت و ارتقای سلامت جامعه، تازه ها و مراقبت های مامایی.

-        کارگاهها و سمینارهای برگزارشده در سال 1395

 ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

1

سمینار یادگیری مبتنی بر وظایف

اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

2

سمینار یادگیری مبتنی بر وظیفه

اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

3

سمینارTeam  based  learning

اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

4

سمینارConcept mapping

اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

5

سمینار مهارتها و استراتژیهای آموزش بالینی

اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

6

سمینار نقشه کشی مفهومی در آموزش پرستاری

اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

7

کارگاه ایمنی بیمار

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

8

سی و پنجمین کارگاه آموزشی بهداشت جامعه

ویژه دانشجویان پرستاری

9

کارگاه مقدماتی SPSS

ویژه دانشجویان

10

هفتمین کارگاه احکام شرعی و اخلاق حرفه ای در مامایی

ویژه دانشجویان

11

کارگاهآشنائی با نحوهثبتگزارشدرپروندهبیمار

ویژه دانشجویان

12

کارگاه روش تحقیق(سه روزه)

ویژه دانشجویان

13

کارگاه نسخه نویسی و داروهای مجاز(سه روزه)

ویژه دانشجویان

14

کارگاه احیای نوزاد(دو روزه)

ویژه دانشجویان

 

  عملکرد دفتر توسعه آموزش در سال 1393 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  

 • بحث و تبادل نظر در مورد نحوه ارایه سرفصل جدید کارشناسی پرستاری در سیصدوبیست و پنجمین  جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 20/05/1393
 • ارسال نامه به اساتید محترم جهت ارائه طرح درس.
 • نظارت بر درج  طرح درس های ارائه شده در سایتدانشکده. 
 • همکاری با "کمیته پزشکی پاسخگو "جهت اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر.
 • توصیه به بکارگیری روشهای نوین ارزشیابی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی(OSCE)
 • بازنگری فرم ارزشیابی دانشجویان در فیلدهای بالینی
 • تهیه  سه دفترچه ثبت فعالیت(Logbook)برای کارآموزی زنان و مدیریت و بارداری و زایمان دانشجویان    مامایی و استفاده از آن در فیلد های مربوطه
 • برگزاری ژورنال کلابهای هفتگی در دانشکده
 • برگزاری کارگاههای آموزش با عناوین زیر:

تاریخ

عنوان

شرکت کنندگان

20/3

دوازدهمین سمینار دانشجویی پرستاری جامعه نگر

ویژه دانشجویان

26/6  الی 31/6

کارگاه بهداشت مادر و کودک "جامعه نگر"»

ویژه دانشجویان مامایی

شهریور ماه

کارگاه آموزشی بهداشت جامعه

ویژه دانشجویان پرستاری

22/6  الی 24/6

کارگاه روش تحقیق

ویژه دانشجویان

25/6

کارگاه مقدماتی SPSS

ویژه دانشجویان

 

 فعالیتهای انجام شده در سال 92

 فعالیتهای انجام شده:

 • تشکیل جلساتی با حضور سرپرست و معاون آموزشی  و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف تعیین راهکارهایی جهت بهبود کیفیت برنامه های آموزشی دردانشکده پرستاری و مامایی.
 • تعیین اولویت های آموزشی با مشارکت  سرپرست ، معاون آموزشی  و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی .
 • تشکیل دو کمیته برنامه ریزی درسی و نظارت و ارزشیابی جهت بازنگری طرح درس ها و طراحی فرم ارزشیابی با اولویت دروس کارآموزی هر گروه آموزشی.
 • تعیین اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی و کمیته ارزشیابی و صدور ابلاغ برای اعضاء
 • تشکیل شش جلسه از دو کمیته مذکور و اصلاح پنج طرح درس با حضور تمامی اعضای گروه آموزشی مربوطه.
 • گرد آوری فرمهای ارزشیابی دانشجو در مهارتهای بالینی از گروه های مختلف
 • نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی جهت ارائه کارگاههای آموزشی و تعیین سه الویت اول: روشهای تدریس،آموزش بالینی و طراحی سوال برای برگزاری کارگاهها .
 • پیگیری طرح درس گروههای خارج از دانشکده
 • تهیه دو پروپوزال با هدف ارتقاء کیفیت آموزش با عناوین ."بررسی روایی و پایایی آزمون آسکی در ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان مامایی"و"بررسی دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی در برقراری ارتباط با بیماران دارای مشکل ارتباطی".
 • همکاری با "کمیته پزشکی پاسخگو "جهت اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر.
 • استفاده از روشهای نوین ارزشیابی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی.
 •  
 • برگزاری کارگاه "آموزش بالینی" ,"کارگاه  اخلاق حرفه ای با تأکید بر آموزه های دینی" و "کارگاه فاصله بین نسلی و مهارت های ارتباطی " ویژه اعضای محترم هیئت علمی.
 • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت اعضائ محترم هیئت علمی ودانشجویان(مطابق با جدول).
 • برگزاری ژورنال کلابهای متعدد  با عناوین  انگیزه در پرستاری –مهارت حل مسئله –استراتژی هایی که موانع تفک رانتقادی را تسهیل می کند . تفکر انتقادی –برقراری ارتباط موثر بین پرستاران –استاندارهای اخلاق پرستاری ارتباط حرفه ای –نظریه های یادگیری و.......

عملکرد دفتر توسعه آموزشدر سال 1391 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • تعیین اولویت های آموزشی با مشارکت  سرپرست ، معاون آموزشی و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی .
 • تشکیل دو کمیته برنامه ریزی درسی و نظارت و ارزشیابی جهت بازنگری طرح درس ها و طراحی فرم ارزشیابی با اولویت دروس کارآموزی هر گروه آموزشی.
 • تعیین اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی و کمیته ارزشیابی و صدور ابلاغ برای اعضاء
 • تشکیل شش جلسه از دو کمیته مذکور و اصلاح پنج طرح درس با حضور تمامی اعضای گروه آموزشی مربوطه.
 • گرد آوری فرمهای ارزشیابی دانشجو در مهارتهای بالینی از گروه های مختلف
 • نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی جهت ارائه کارگاههای آموزشی و تعیین سه الویت اول: روشهای تدریس،آموزش بالینی و طراحی سوال برای برگزاری کارگاهها .
 • تهیه پروپوزال با عنوان "بررسی دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی در برقراری ارتباط با بیماران دارای مشکل ارتباطی"با هدف ارتقاء کیفیت آموزش
 • پیگیری طرح درس گروههای خارج از دانشکده
 • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت اعضائ محترم هیئت علمی ودانشجویان(مطابق با جدول زیر).
 • برگزاری ژورنال کلابهای متعدد  با عناوین  انگیزه در پرستاری –مهارت حل مسئله –استراتژی هایی که موانع تفک رانتقادی را تسهیل می کند . تفکر انتقادی –برقراری ارتباط موثر بین پرستاران –استاندارهای اخلاق پرستاری ارتباط حرفه ای –نظریه های یادگیری و .......

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی کاشان در راستای اهداف" توسعه فلسفه هاینوین در حیطه های آموزش پزشکی" و"توانمندسازی اعضایهیات علمی دانشکده در زمینه آموزش علوم پزشکی" اقدام به برگزاری کارگاه هایآموزشی برای اساتید و دانشجویان نموده است.

ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

1.

کارگاه آموزش بالینی

ویژه اعضای هیئت علمی

2.

کارگاه  اخلاق حرفه ای با تأکید بر آموزه های دینی

ویژه اعضای هیئت علمی

3.

کارگاه فاصله بین نسلی و مهارت های ارتباطی

ویژه اعضای هیئت علمی

4.

ژورنال کلاب آشنایی با ترسیم پارتوگراف

ویژه اعضای هیئت علمی

5.

ژورنال کلاب مراقبت از نوزاد( هم آغوشی).....

ویژه اعضای هیئت علمی

6.

کارگاهآشنائی با نحوهثبتگزارشدرپروندهبیمار

ویژه دانشجویان

7.

کارگاه مقدماتی SPSS

ویژه دانشجویان

8.

سومین کارگاه احکام شرعی و اخلاق حرفه ای در مامایی

ویژه دانشجویان

9.

کارگاه بهداشت مادر و کودک "جامعه نگر"»

ویژه دانشجویان مامایی

10.

کارگاه آموزشی بهداشت جامعه

ویژه دانشجویان پرستاری

11.

شانزدهمین کارگاه روش تحقیق

ویژه دانشجویان

12.

کارگاه مقاله نویسی

ویژه دانشجویان

13.

کارگاه آموزش بالینی

ویژه دانشجویان

14

کارگاه قوانین و اخلاق حرفه ای و اسلامی

ویژه دانشجویان

15.

کارگاه مقدماتی کاربرد آمار و نرم افزار SPSSدر پژوهش

ویژه دانشجویان