اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:26:59 PM 1399 / 07 / 09
 

کارگاههای برگزارشده در سال 1391

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی کاشان در راستای اهداف" توسعه فلسفه هاینوین در حیطه های آموزش پزشکی" و"توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده در زمینه آموزش علوم پزشکی" اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید و دانشجویان نموده است.

ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

1.

کارگاه آموزش بالینی

ویژه اعضای هیئت علمی

2.

کارگاه  اخلاق حرفه ای با تأکید بر آموزه های دینی

ویژه اعضای هیئت علمی

3.

کارگاه فاصله بین نسلی و مهارت های ارتباطی

ویژه اعضای هیئت علمی

4.

ژورنال کلاب آشنایی با ترسیم پارتوگراف

ویژه اعضای هیئت علمی

5.

ژورنال کلاب مراقبت از نوزاد( هم آغوشی).....

ویژه اعضای هیئت علمی

6.

کارگاهآشنائی با نحوهثبتگزارشدرپروندهبیمار

ویژه دانشجویان

7.

کارگاه مقدماتی SPSS

ویژه دانشجویان

8.

سومین کارگاه احکام شرعی و اخلاق حرفه ای در مامایی

ویژه دانشجویان

9.

کارگاه بهداشت مادر و کودک "جامعه نگر"»

ویژه دانشجویان مامایی

10.

کارگاه آموزشی بهداشت جامعه

ویژه دانشجویان پرستاری

11.

شانزدهمین کارگاه روش تحقیق

ویژه دانشجویان

12.

کارگاه مقاله نویسی

ویژه دانشجویان

13.

کارگاه قوانین و اخلاق حرفه ای و اسلامی

ویژه دانشجویان

14.

کارگاه نسخه نویسی و داروهای مجاز

ویژه دانشجویان

15.

کارگاه مقدماتی کاربرد آمار و نرم افزار SPSSدر پژوهش

ویژه دانشجویان

16 کارگاه  Mobile Learning

ویژه اعضای هیئت علمی