اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:19:48 PM 1399 / 07 / 05
 

ساختار، اعضاء و کمیته‌ها

اعضای شورای EDO:

1- دکتر معصومه حسینیان

2- دکتر نگین مسعودی علوی

3- دکتر زهرا سوکی

4- دکتر فاطمه ایزدی

5- دکتر محبوبه رضایی

6- دکتر ندا میرباقر

7- دکتر مهدیه صابری

8 - مریم احمدی شاد

کمیته‌های دفتر توسعه آموزش پرستاری و مامایی عبارت‌اند از:

کمیته رشد و بالندگی

         v         مسئول کمیته: خانم دکتر زهرا سوکی

         v         اعضای کمیته: خانم دکتر محبوبه رضایی


شرح وظایف:

1.       اجرای طرح نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت‌علمی در هر یک از حوزه‌های آئین‌نامه

2.       طراحی و برنامه‌ریزی رشد و بالندگی اعضای هیئت‌علمی

3.       اجرای کارگاه‌های آموزشی

4.       ارزشیابی برنامه کارگاه‌های آموزشی

5.       جلب مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشکده جهت تدریس- شرکت درکارگاه‌ها

6.       اطلاع‌رسانی در مورد کارگاه‌های توانمندسازی در دانشکده‌ها-دانشگاه

7.       ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیمسال به سرپرست دانشکده

 

کمیته ارزشیابی

         v         مسئول کمیته: خانم دکتر ندا میرباقر

         v         اعضای کمیته : خانم دکتر مهدیه صابری و خانم مریم احمدی شاد

شرح وظایف:

1.       نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی(برنامه درسی / استاد / آزمون)

2.       پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

3.       مشارکت دربازنگری فرم‌های ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیئت‌علمی

4.       ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان(نظری و بالینی)

5.       ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش‌های نوین ارزیابی دانشجویان

6.       مشارکت و همکاری درانجام ارزشیابی درونی

7.       مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل‌سازی فعالیت‌های اعضای هیئت‌علمی با مرکز مطالعات

8.       مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیئت‌علمی

9.       پیگیری تکمیل فرم‌های عملکرد ماهیانه گروه‌ها در قالب فرم‌های مدون و یکسان و ارائه بازخورد به مرکز مطالعات و گروه‌های آموزشی مربوطه

 

کمیته برنامه‌ریزی

         v         مسئول کمیته: خانم دکتر فاطمه ایزدی

         v         اعضای کمیته: خانمدکتر معصومه حسینیان و خانم دکتر نگین مسعودی

شرح وظایف:

1.       هدایت و نظارت بر فرآیند راه‌اندازی رشته

2.       پیگیری، گسترش و تصویب برنامه‌های درسی مبتنی بر توانمندی-دردوره‌های آموزشی دایر در دانشگاه

3.       بررسی- داوری و بازنگری و طرح درس کلیه اساتید دانشکده و بازخورد به آن‌ها

4.       کوریکولوم فرم بازنگری سرفصل و ارسال آن به گروه‌های آموزشی دانشکده

5.       تدوین زمان آموزش اعضای هیئت‌علمی با کمک واحد ارزشیابی مرکز

6.       تشکیل جلسات واحد مربوطه با حضور معاون و اعضای هیئت‌علمی دانشکده

7.       تهیه قوانین و فرمت شیوه نگارش طرح درس

8.       مشاوره و هدایت اعضای هیئت‌علمی جهت تهیه لاگ‌بوک‌های آموزشی

9.       مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس-نگارش اهداف آموزشی-تهیه لاگ‌بوک

10.   مشارکت در توسعه روش‌های نوین آموزشی و تدریس

11.   تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی(اعم از محتوای آموزشی-شیوه‌های تدریس و ...)

کمیته پژوهش در آموزش و دانش ‌پژوهی

         v         مسئول کمیته: ...........

         v         اعضای کمیته:...........

1.       مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آن‌ها

2.       دو عضو منتخب

3.       معاون آموزشی دانشکده

4.       مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

         v          

شرح وظایف:

1.       بررسی، تهیه و اعلام فهرست اولویت‌های پژوهش در آموزش

2.       ترغیب اعضای هیئت‌علمی جهت انجام طرح‌های پژوهش در آموزش

3.       مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش

-         همکاری در انتخاب عناوین مرتبط با پژوهش در آموزش

-         همکاری در تهیه پروپوزال‌های مرتبط با پژوهش در آموزش

-         پیگیری و همکاری در انجام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش در آموزش

-         تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهش‌های صورت گرفته

4.       همکاری در اجرای جشنواره آموزشی شهید مطهری

5.       مشاوره و مشارکت دراجرای پژوهش‌ها و پروژه‌های مرتبط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

6.       تشکیل پرونده فعالیت دانش‌پژوهی آموزشی اعضای هیئت‌علمی

7.       تشکیل مرتب و منظم جلسات با حضور اعضای کمیته