اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:30:22 AM 1400 / 07 / 01
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

ساختار، اعضاء و کمیته‌ها

 

کمیته‌های دفتر توسعه آموزش پرستاری و مامایی عبارت‌اند از:

 

 کمیته ارزیابی آزمون ها       
 
                 مسئول کمیته: خانم رنجبر          
       

 

      شرح وظایف:

            1.  نظارت بر نظام جامع ارزیابی دانشجویان در دانشکده از جمله رعایت چارچوب زمانی ارسال سوال به دایره امتحانات تا بازخورد به دانشجو.

2.  نظارت بر پاسخگویی به اعتراضات دانشجویان نسبت به آزمونها

3.  بررسی گزارش نحوه برگزاری و تحلیل آزمونها (تهیه شده توسط کارشناس دایره امتحانات)

4.  بازخورد تحلیل آزمون ها به معاونین آموزشی دانشکده و گروه‌های آموزشی مربوطه

5.  برگزاری جلسات نقد و تحلیل آزمون ها با اعضای هیئت علمی گروه‌ها

6.  برگزاری جلسات مشاوره برای اعضای هیئت علمی متقاضی در خصوص نحوه ارزشیابی دانشجویان

7.  فراارزشیابی نظام جامع ارزیابی دانشجویان به صورت سالیانه و ویرایش آن در صورت نیاز

8.  ارائه گزارش عملکرد در میانه و پایان هر نیمسال

 

 

 
 کمیته پژوهش در آموزش    
 
              مسئول کمیته: آقای خراسانی زاده

                               

    شرح وظایف:

1. بررسی، تهیه و اعلام فهرست اولویت‌های پژوهش در آموزش

2. ترغیب اعضای هیئت‌علمی جهت انجام طرح‌های پژوهش در آموزش

3. مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش

-  همکاری در انتخاب عناوین مرتبط با پژوهش در آموزش

-  همکاری در تهیه پروپوزال‌های مرتبط با پژوهش در آموزش

-  پیگیری و همکاری در انجام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش در آموزش

-  تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهش‌های صورت گرفته

4. همکاری در اجرای جشنواره آموزشی شهید مطهری

5. مشاوره و مشارکت دراجرای پژوهش‌ها و پروژه‌های مرتبط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

6. تشکیل پرونده فعالیت دانش‌پژوهی آموزشی اعضای هیئت‌علمی

7. تشکیل مرتب و منظم جلسات با حضور اعضای کمیته

  کمیته برنامه‌ریزی درسی

 

                مسئول کمیته: خانم دکتر یدالهی

                      

     

     شرح وظایف:

1. هدایت و نظارت بر فرآیند راه‌اندازی رشته

2. پیگیری، گسترش و تصویب برنامه‌های درسی مبتنی بر توانمندی-دردوره‌های آموزشی دایر در دانشگاه

3. بررسی- داوری و بازنگری و طرح درس کلیه اساتید دانشکده و بازخورد به آن‌ها

4. کوریکولوم فرم بازنگری سرفصل و ارسال آن به گروه‌های آموزشی دانشکده

5. تدوین زمان آموزش اعضای هیئت‌علمی با کمک واحد ارزشیابی مرکز

6. تشکیل جلسات واحد مربوطه با حضور معاون و اعضای هیئت‌علمی دانشکده

7. تهیه قوانین و فرمت شیوه نگارش طرح درس

8. مشاوره و هدایت اعضای هیئت‌علمی جهت تهیه لاگ‌بوک‌های آموزشی

9. مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس-نگارش اهداف آموزشی-تهیه لاگ‌بوک

10. مشارکت در توسعه روش‌های نوین آموزشی و تدریس

11. تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی(اعم از محتوای آموزشی-شیوه‌های تدریس و ...)

 

 

 کمیته رشد و بالندگی 

 

              مسئول کمیته:  خانم دکتر رضایی

                       

 

     شرح وظایف:

1. اجرای طرح نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت‌علمی در هر یک از حوزه‌های آئین‌نامه

2. طراحی و برنامه‌ریزی رشد و بالندگی اعضای هیئت‌علمی

3. اجرای کارگاه‌های آموزشی

4. ارزشیابی برنامه کارگاه‌های آموزشی

5. جلب مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشکده جهت تدریس- شرکت درکارگاه‌ها

6. اطلاع‌رسانی در مورد کارگاه‌های توانمندسازی در دانشکده‌ها-دانشگاه

7. ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیمسال به سرپرست دانشکده

 

 

 

آخرین بروزرسانی : 1400/06/01