به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:04:39 AM 1397 / 03 / 03
 

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

Educational Development Office
Faculty of Nursing and Midwifery

 

 مدیر دفتر توسعه:  خانم  فاطمه عباس زاده

        عضو هیئت علمی گروه مامایی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 


 پست الکترونیک:abbaszadeh_f@kaums.ac.ir

 آدرس: کاشان - بلوار قطب را وندی - دانشکده پرستاری و مامایی _ – گروه مامایی

 تلفن:5 – 55540021  داخلی  215