به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:42:50 AM 1397 / 08 / 27
 

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

Educational Development Office
Faculty of Nursing and Midwifery

 مدیر دفتر توسعه: خانم دکتر زهرا سوکی

عضو هیئت علمی گروه مامایی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

       

 


کارشناس دفتر :

پست الکترونیک: sooki_za@kaums.ac.ir

 آدرس: کاشان - بلوار قطب را وندی - دانشکده پرستاری و مامایی _ – گروه مامایی

 تلفن:5 – 55540021  داخلی  3135

 

تاریخ آخرین ویرایش: 97/05/20