اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:52:48 AM 1399 / 07 / 07
 

سرفصل دروس پرستاری ارشد داخلی - جراحی

معرفی

مقدمه:
خدمات پرستاری یکی از نیازهای روبه تزاید جامعه در حال پیشرفت ایران می باشد. گسترش و توسعه جامعه، رشد جمعیت، افزایش مشکلات سابق و پیدایش مشکلات نوپدید سلامت، همگی از عواملی هستند که نیاز به شناخت و گسترش روش های توسعه سلامت در بزرگسالان را روزافزون می کند. بویژه اینکه گروه بزرگسالان به عنوان عوامل اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی چنانچه سالم باشند به رونق جامعه کمک کرده و در صورت عدم برخورداری از سلامت هزینه های مضاعفی را تحمیل می کنند. با توجه به نقش بی بیدل پرستار در توسعه سلامت این گروه و نظر به ضرورت خدمات تخصصی و عالمان پرستاری، تحصیلات پرستاران در مقطع کارشناسی ارشد و به شکل تخصصی با هدف گیری تأمین مراقبت با کیفیت مطلوب از این گروه سنی در تمام مراحل پیشگیری از سطح اول تا بازتوانی ضروری می نماید. رویکرد این برنامه تربیت نیروی انسانی کارآمد برای ارائه خدمات بالینی و مراتب پرستاری اختصاصی در قالب ارتباط انسانی، اخلاق مدار، و توام با مهارت در جمعیت بزرگسال و در زمینه مشکلات داخلی و جراحی می باشد.
کمیته بازنگری برنامه پرستاری داخلی – جراحی بدین منظور در شواریعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور تشکیل و برنامه حاضر را با رعایت ویژگی های نگرش به پیشرفت های علمی و انطباق با نیازهای جامعه تدوین نموده است. در تدوین این برنامه تلاش بر این بوده است که ضمن حفظ کلیت مراقبت پرستاری، طبیق با شرایط فرهنگی جامعه، تلفیق دانش نظری و عملکرد بالینی، استفاده از مدلهای پرستاری و توسعه اخلاق حرفه ای؛ دانشجویانی تربیت شوند که خدمات شایسته و درخوری ارائه نمایند.


عنوان و مقطع رشته به فارسی و انگلیسی:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری (داخلی – جراحی)
Medical-surgical Nursing (MSc)
تعریف رشته:
رشته پرستاری (داخلی – جراحی) شاخه ای از رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگاه، توانمند و متعهد به مراقبت از بیماریهای در مواجهه با مشکلات و بیماریهای داخلی و جراحی می پردازد. دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مددجو محور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخلاق و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می پردازند.

شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

-    قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-    دار
ا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری اخذ شده از داخل و خارج از کشور با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ردیف

مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

ضرایب

1

پرستاری داخلی جراحی

5

2

پرستاری بهداشت جامعه

3

3

سلامت روان و روان پرستاری

2

4

پرستاری کودکان

1

5

پرستاری مادران و نوزادان

1

6

زبان عمومی

2

جمع

14


جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرائب آزمون ورودی برای رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی، به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی و یا لینک های پایین صفحه مراجعه کنید.

جهت مشاهده مطالب مربوط به منابع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و مشاهده ظرفیت پذیرش و ضرایب دروس و مدارک مجاز به لینکهای پایین همین مطلب مراجعه کنید.


جایگاه یا جایگاه های شغلی دانش آموختگان:
1.    مراکز درمانی (بیمارستان ها)
2.    مراکز مشاوره و خدمات پرستاری
3.    مراکز نگهداری و آسایشگاه ها
4.    مراکز مراقبت های تسکینی
5.    مراکز ارائه خدمات طب مکمل مجاز
6.    مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
7.    اورژانس های پیش بیمارستانی
8.    کارخانجات و مراکز صنعتی
9.    پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات و شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد
10.    عرصه های طب ورزشی
11.    سایر عرصه های نیازمند به مراقبت پرستاری از بزرگسالان

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود:

•    مشکلات مددجویان را در قالب تشخیص های پرستاری تعیین نمایند.
•    برای برطرف کردن مشکلات مددجویان برنامه مراقبتی تدوین نمایند.
•    برنامه ارتقاء سلامت مددجویان را اجرا و ارزشیابی کنند.
•    از بیماران بزرگسالان در عرصه های مختلف مراقبت نمایند.
•    در نقش آموزشی از عهده برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش دانشجویان، همکاران، مددجویان و خانواده آنها برآیند.
•    در تدوین سیاست های مرتبط با ارتقاء سلامت بزرگسالان مشارکت فعال داشته باشند.


توانمندی و مهارت های اصلی مورد انتظار
(Expected Competencies)
الف- توانمندیهای عمومی مورد انتظار: (General Competencies)
-    مهارتهای ارتباطی (برقراری ارتباط اخلاق مدارانه با مددجویان، همکاران، دانشجویان)
-    تعامل بین بخشی (برقراری ارتباط موثر سازمانی با اعضاء تیم سلامت)
-    آموزش مددجویان و خانواده آنها و دانشجویان
-    پژوهش (تدوین و اجرای طرح های پژوهشی در حوزه سلامت بزرگسالان)
-    تفکر نقادانه (نقد نظام ارائه خدمات سلامت بزرگسالان در سطوح خرد و کلان)
-    نگارش مقالات علمی (در زمینه های مرتبط با سلامت بزرگسالان)
-    مهارت های حل مسئله (شناخت و حل مسائل سلامت بزرگسالان در سطوح مختلف جامعه)
-    کار در محیط های حرفه ای مرتبط با سلامت بزرگسالان از قبیل بیمارستان و آسایشگاه و ...
-    مهارت های مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی رهبری و هدایت موضوعات مرتبط با نظام سلامت بزرگسالان)
-    تصمیم گیریهای مبتنی بر شواهد (استفاده از شواهد پژوهشی در ارتقاء سلامت بزرگسالان)
-    برنامه ریزی، پایش، نظارت و ارزشیابی برنامه های مرتبط با سلامت بزرگسالان
-    کنترل کیفی رویه ها در مراکز ارائه خدمات سلامت بزرگسالان
-    سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار
-    استفاده از وسایل موجود در بخش های بزرگسالان و مراکز بهداشتی درمانی
-    حرفه ای گرایی
-    خود ارتقایی مادام العمر
-    درخواست و ارائه مشاوره

 

منبع : http://www.oloompezeshki.com