اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:17:27 PM 1399 / 07 / 01
 

سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

دوره کارشناسی ارشد

رشته پرستاری مراقبتهای ویژه

نام و تعریف رشته

دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه (critical care Nursing ( M.Sc

تعریف رشته :پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بد حال و نیازمند به مراقبت های ویژه ، تقویت مبانی مدیریتی ، آموزشی ، پژوهشی ، اخلاق و رفتار حرفه ای ، موجبات مراقبت پرستاری ، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد .

ارزش ها و بارورها ( Values)

پرستار که از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی با همه ویژگیهای جسمی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی سرو کار دارد و از سویی دیگر بر اساس نظام ارزشهای اسلامی حاکم بر جامعه ، ملزم به رعایت حقوق انسانها و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، باید از طریق خدمت رسانی مناسب پرستاری و انجام مراقبت های پرستاری به بیماران بدحال در تحقق ارزشها و باورهای فوق تلاش نماید

چشم انداز ( Vision)

چشم انداز رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه برای بهبود وضعیت پرستاری این رشته در سرتاسر کشور در ده سال آینده عبارت است از :

1 –ارتقاء استانداردهای مراقبتی و بهینه سازی وضعیت مراقبت های درمانی در بخش های ویژه

2 –به حداقل رساندن مرگ و میر بیماران بدحال با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی

3 –افزایش بکارگیری تدابیر مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی در مراقبت های ویژه پرستاری

4 –افزایش توجه مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت به بخش های ویژه بیمارستانها و روند درمان بیماران بد حال

رسالت رشته ( Mission)

رسالت رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه عبارت از کاهش مرگ و میر و عوارض بیماران بستری در بخش های ویژه و گسترش ساختاری در ارتقاء روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانائیها و فراتوانائیهای لازم می باشد .

اهداف کلی رشته ( Aims)

هدف کلی رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه ، تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش ، نگرش و عملکرد لازم در زمینه حوزه کاری اصلی ( مراقبت از بیماران بدحال ) و توانائیها و فراتوانائیهای لازم ( رفتار حرفه ای ، مهارت های ارتباطی ، فناوری اطلاعات ، خود آموزی مادام العمر، پژوهش ، مدیریت و ارتقاء کیفیت ، حل مساله و ... ) بصورت ذیل باشند :

الف –دانش پرستاری

ب –ارتقاء نگرش و عملکرد لازم در مورد مراقبت از بیماران بد حال

ج –ارتقاء مهارت های ارتباطی بهینه و مهارت های میان فردی و درون گروهی بهینه در دانش آموختگان

د –ارتقاء نگرش و مهارت های لازم در مورد رفتار حرفه ای

ه –ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمینه پژوهش های کاربردی

و –ارتقاء دانش ، نگرش و حمایت لازم در مورد فناوری داده ها ( ICT,IT)

ز -  ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمینه کاربرد مدیریت ، برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بیماران بدحال

ح –ارتقاء فراتوانایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت و ممارست مهارتهای خود ارزیابی و ارتقاء خود

ی –ارتقاء فراتوانایی نقد خلاقانه و حل مساله در شرایط بحرانی

نقش های دانش آموختگان ( Role Definition)

دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی ، آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی می باشند.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( Task Analysis)

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مراقبتی

-         ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری و اجرای مداخلات لازم پرستاری جهت بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه

-         انجام ارزیابی های لازم ( غیر تهاجمی ) و کمک در انجام ارزیابی های تهاجمی در بیماران بستری در بخش های ویژه

-         تفسیر و تحلیل داده های جمع آوری شده در مورد بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه

-         بکار بستن قواعد و رفتار حرفه ای در تعامل با همکاران ، بیمار ، خانواده ، و همراهان وی

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش آموزشی

-         روزآمد نمودن مستمر دانش و مهارت با استفاده از روشهای متداول آموزش مداوم

-         آموزش به سایر دست اندر کاران در امر مراقبت های بیماران بدحال در بخش

-         آموزش به دانشجویان سایر مقاطع رشته پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه

-         ارائه آموزش های لازم به بیمار، همراهان و خانواده وی در بخش های مراقبت های ویژه

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش پژوهشی

-         طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در مورد مشکلات و چالش های موجود در بخش های مراقبت های ویژه بیماران بدحال

-         تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت بیماران بدحال

-         انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز و تولید ارائه شواهد قابل تعمیم به کل کشور

-         ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه مراقبت های بیماران بدحال

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مدیریتی

-         تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به بیماران بدحال در بخش های ویژه

-         بهینه نمودن روند ارائه پرستاری به بیماران بدحال از طریق طراحی و اجرای مداخلات

-     بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر ، عوارض و ناخوشی بیماران بدحال

-         ارائه مشاوره به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های ویژه و بیماران بدحال

-         فراهم نمودن زمینه همکاری موثر و متقابل بصورت یک گروه بین همکاران شاغل در بخش

-         اثر گذاری بر رفتار انسان ها به عنوان یک الگوی حرفه ای

شرایط و نحوه پذیرش در رشته

داوطلبان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه علاوه بر صلاحیت های عمومی باید شرایط ذیل را داشته باشند .

الف –دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ب –سلامت کامل جسم و روان

ج –موفقیت در آزمون ورودی

 

 

مواد آزمون و ضرائب آن

 

مواد آزمون

ضریب

زبان

2

پرستاری داخلی و جراحی

2

پرستاری مراقبت های ویژه

5

بهداشت روان

1

 

 

شرایط لازم جهت راه اندازی رشته :

مطابق ضوابط و شرایط دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی می باشد

رشته های مشابه در خارج کشور :

رشته های مشابه بصورت پرستاری بالینی در دانشگاه های ذیل وجود دارد:

- University of California at Sanfransisco ( UCSF)

- James Cook University (JCU)

- The University of Nottingham

- Johns Hopkins University

- Stanford University

 

رشته های مشابه در داخل کشور :

ندارد

موارد دیگر :

ندارد

مشخصات دوره

 

نام رشته : کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه

 

طول دوره و شکل نظام آموزشی : براساس آیین نامه آموزشی دوره مربوطه می باشد

 

 

مجموعه دروس

تعداد واحد

دروس پایه

9

مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه

1

مراقبت های پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه

3

پایش پرستاری پیشرفته

3

داروشناسی

1

مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء

1

 

 

 

 

 

 

مجموعه دروس

تعداد واحد

دروس اختصاصی و کارآموزی

19

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 1 ( دستگاه تنفس )

3

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 2 ( دستگاه قلب و عروق –جراحی قلب و قفسه سینه )

3

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 3 ( دستگاه عصبی –جراحی اعصاب و اختلالات روانپزشکی )

2

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 ( دستگاه کلیوی و مجاری اداری –جراحی کلیه و مجاری ادراری )

2

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 ( سیستم غدد درون ریز –بیماریهای زنان و زایمان )

1

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 ( دستگاه گوارش –جراحی شکم و لگن )

2

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 7 ( انکولوژی و خون –سیستم ایمنی و بیماریهای عفونی )

2

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 8 ( اصول کلی در بیماران جراحی –مراقبتهای ویژه در صدمات ناشی از ضربه Traumatology)

3

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 9 ( جراحی عروق –ارتوپدی )

1

 

 

دروس جبرانی

 

رایانه و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

آمار و روش تحقیق پیشرفته

3

پایان نامه

4

 

 

چنانچه دانشجو در مقطع قبلی دروس کمبود یا جبرانی جدول الف را نگذرانده باشد ، ملزم به گذراندن آن دروس می باشد