اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:48:44 PM 1401 / 05 / 17
 

 

    

 

این لینک فقط در وینوز کار می کند. این لینک را در سامانه ادوبی به جای لینک کلاس کپی کنید – اینترنت دستگاه حتما روشن باشد – این لینک تا یک ماه فعال می باشد .

 

  • وبینار انتخاب آگاهانه و زندگی پایدار 1400.12.2

https://drive.google.com/file/d/1qM8OswB01nvx6xTx9FZoLWuUmFcgLo0b/view?usp=sharing