اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:31:18 PM 1398 / 11 / 07
 

اطلاعیه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی