اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:26:46 PM 1401 / 05 / 17
 

اطلاعیه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی