اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:39:29 AM 1399 / 03 / 12
 

اطلاعیه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی