اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:59:01 AM 1399 / 09 / 06
 

اطلاعیه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی