اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:35:47 PM 1399 / 07 / 01
 

اطلاعیه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی