اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:01:17 PM 1399 / 07 / 05
 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی : 98/04/05