اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:00:43 PM 1398 / 11 / 30
 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی : 98/04/05