اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:13:00 AM 1399 / 09 / 15
 

 

مسوول کتابخانه: خانم فاطمه آفتابی آرانی
 

 

تاریخ بروز رسانی : 98/04/05