اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:19:28 PM 1399 / 03 / 11
 

 

مسوول کتابخانه: خانم فاطمه آفتابی آرانی
 

 

تاریخ بروز رسانی : 98/04/05