اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:20:12 PM 1399 / 07 / 09
 

 

  

شماره تماس کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی  5-55540021 - 031

مسئول کتابخانه :  3121

میز امانت :          3120

شماره نمابر دانشکده پرستاری و مامایی : 55546633-031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس پست الکترونیکی: aftabi_f@kaums.ac.ir

 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی : 98/04/05