ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:57:40 AM 1398 / 06 / 31
 

اسامی دانشجویان تحت راهنمایی جناب آقای منصور دیانتی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

سرافراز - احسان
احمدی-محسن
ازادی-امیرحسین
اعظمی-محمدامین
بهارلو-پیمان
حیدری-امین
زهره ای -علی
شاطریان-محمدحسن
صابری-حسین
صاعدی-حسن
طباطبایی عقدا-سیدمرتضی
عباسی جندانی-عباس
عبدالهی-حسن
عظیمی رهقی-مهدی
فتوت-محمد
قادری والا-محمد
قشقایی-محمد

محمدی-محمود
محمودی مجد-ابوالفضل
ناحجی بیدگلی-میلاد
کمالی-علیرضا
مخلصیان-علیرضا
ایزدپناه-امیر
فتحی-حسین
مدرسی - محمودرضا

کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی

بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92
بهمن 92