اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:44:15 PM 1399 / 03 / 06
 

 اسامی دانشجویان مامایی 93 تحت راهنمایی خانمها ;کفایی و عباس زاده 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

 
 

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

کارشناسی

 

 

اسامی دانشجویان مامایی 92 تحت راهنمایی خانمها ;کفایی و عباس زاده 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

 ابراهیمی حاجت اقایی-راضیه
برجسته واعظی-فایزه
بنایی محمودابادی-فاطمه
بهالوهوره-سلماز
جعفری-فاطمه
جمشیدی-فاطمه
ربانی پور-زهرا
رجایی نژاد-زهرا
رضادوست محمدابادی-فاطمه
رضایی-مبارکه
رهنما-مرجان
ستاری بابوکانی-زهرا
صاتیاری-مریم
علی پور-زهرا
فلاح نژاد-زهرا
قاضی زاده-فاطمه
قوامی-لیلا
کارگر-زهرا
کاظم پور-زهرا
کربعلی-عطیه
کریمی-سارا
مجیدی درچه-زهره السادات
مجیدی زاده-زینب
منتظری-شیما
میرزایی-پروین
هاشم پور-زهرا
سلمانیان نیاسر-مریم

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

کارشناسی

 

 

 اسامی دانشجویان مامایی 91 تحت راهنمایی خانمها ;سادات و عابد زاده 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

 اربابی مقدم-رقیه
اقامحمدی-زهرا
تقی زاده-مرضیه
جوادیان-مژگان
حاتمی-فائزه
حیدریان علی ابادی-مهسا
خوش اخلاق ورنوسفادرا-پروین
دلیری شمس ابادی-نیلوفر
دویستی-فریبا
روحانی-نگین
سایه کوئی-سارا
شاه پیری زیارتگاهی-صدیقه
شریفی-معصومه
شکرگزار-سهیلا
شیبانی-سهیلا
صفری-مرضیه
طباطبائی دستجردی-نرگس السادات
ظفرمندحلاج-مرضیه
عرب صالحی نصرابادی-افسانه
عرب مختاری نصرابادی-زهرا
فتوت-مهسا
کیوان نژاد-راضیه
گرمکی-مژگان
منادی نوش ابادی-فاطمه
مهدوی قلعه ناظری-فاطمه
هاشمی-معصومه
همائی پور-نفیسه
وکیلی-فاطمه
تقوی نژاد -ساره
اکبری-سمیرا
شریفی دارانی - سحر
حسنی مطلق - زینب

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

 

اسامی دانشجویان مامایی 90تحت راهنمایی خانمها سادات و سرافراز

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

اخباری فاطمه
اکبری الهه
بابائیان پریسا
برجیس آرانی مریم
تقوی سیده زهرا
تقوی اعظم السادات
جعفرزاده فرشته
حامی مائده سادات
حقیقت خواه فاطمه سادات
خاوری زهرا
رجبی ریحانه
سعیدیان مریم
عظیمی نفیسه
عندلیب مهتاب
فریدی مریم
فلفلیان طیبه
قصابی اسما
کوهستانی زهرا
کیخائی زهرا
محمدی فاطمه
ملک ابادی آزاده

میراحمدی  سیده زهرا
میرالی الهه
نوحی اسما
هاشمی منیژه سادات
همدانیان عاطفه
قادریان هانیه

کارشناسی 
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی 
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی