به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:18:50 PM 1396 / 04 / 30
 

 اسامی دانشجویان پرستاری بهمن 90تحت راهنمایی خانم تقربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

7
 

اسامی دانشجویان پرستاری مهر 91 تحت راهنمایی آقای آقاجانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

اسامی دانشجویان پرستاری بهمن 91تحت راهنمایی آقای عزیزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

اسامی دانشجویان پرستاری مهر92 تحت راهنمایی آقای تقدسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

اسامی دانشجویان پرستاری مهر92 تحت راهنمایی خانم وارث

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر