به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:47:19 PM 1397 / 03 / 28
 

 اسامی دانشجویان پرستاری بهمن 90تحت راهنمایی خانم تقربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

7
 

اسامی دانشجویان پرستاری مهر 91 تحت راهنمایی آقای آقاجانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

اسامی دانشجویان پرستاری بهمن 91تحت راهنمایی آقای عزیزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

اسامی دانشجویان پرستاری مهر92 تحت راهنمایی آقای تقدسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی

       

اسامی دانشجویان پرستاری مهر92 تحت راهنمایی خانم وارث

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

ورودی