اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:39:58 PM 1401 / 05 / 17
 

مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی:  سرکار خانم دکتر فاطمه عباس زاده

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 99-  سرکار خانم دکتر صابری

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 99-  جناب آقای دکتر دیانتی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 99 - سرکار خانم دکتر رضایی

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 99 - سرکار خانم دکتر عباس زاده  و سرکار خانم سرافراز

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 98-  سرکار خانم دکتر ایزدی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 98-  سرکار خانم دکتر تقربی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 98 - سرکار خانم دکتر میرباقر

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 98 - سرکار خانم دکتر سادات  و سرکار خانم دکتر باقری

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 97-  سرکار خانم دکتر حسینیان

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 97-  سرکار خانم صدیقه میران زاده

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 97 - جناب آقای دکتر محمد افشار

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 97 - سرکار خانم دکتر سوکی  و سرکار خانم صابری

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 96-  جناب آقای یزدانی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 96-  جناب آقای دکتر عزیزی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 96 - سرکار خانم دکتر میرباقر

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 96 - سرکار خانم کفایی و خانم عباس زاده

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 95-  جناب آقای آقاجانی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 95-  جناب آقای دکتر دیانتی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 95 - سرکار خانم دکتررضایی

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 95 - سرکار خانم سادات و خانم باقری

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 94-  سرکار خانم دکتر شریفی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 94 - سرکار خانم بقائی

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 94 - سرکار خانم سادات و خانم باقری

اساتید مشاورو راهنما  پرستاری مهر 93-  سرکار خانم حسینیان - سرکار خانم میران زاده - جناب آقای حاج باقری

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 93 - جناب آقای قادریان

استاد مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 93 - سرکارصابری و سرکار خانم سوکی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 92-  جناب آقای دکتر تقدسی و سرکار خانم وارث

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 92 - سرکار خانم میر باقر

استاد مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 92 - سرکار خانم عباس زاده و سرکار خانم کفائی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 91-  جناب آقای آقاجانی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 91-  جناب آقای عزیزی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 91 - جناب آقای دکتر افشار

استاد مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 91 - سرکار خانم عابدزاده و سرکار خانم سوکی

 

فرم ارجاع
 فرم ثبت نام مراجعات دانشجویان تحت راهنمایی استاد مشاور
فرم گزارش پایان ترم اساتید راهنما
آیین نامه استاد مشاورمصوب هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1397/12/12
 فرم مشخصات دانشجویان پرستاری - ویژه اساتید راهنما
 فرم مشخصات دانشجویان مامایی - ویژه اساتید راهنما
 فرم مشخصات دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل - ویژه اساتید راهنما
 فرم مشخصات دانشجوdیان فوریتهای پزشکی  پیش بیمارستانی  - ویژه اساتید راهنما

خواندنی ها

 

 

 


تاریخ آخرین ویرایش: 1400/03/18