اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:37:34 PM 1400 / 01 / 31
 

مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی:  خانم دکتر خدیجه شریفی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 97-  سرکار خانم دکتر حسینیان

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 97-  سرکار خانم صدیقه میران زاده

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 97 - جناب آقای دکتر محمد افشار

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 97 - سرکار خانم دکتر سوکی  و سرکار خانم صابری

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 96-  جناب آقای یزدانی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 96-  جناب آقای دکتر عزیزی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 96 - سرکار خانم دکتر میرباقر

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 96 - سرکار خانم کفایی و خانم عباس زاده

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 95-  جناب آقای آقاجانی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 95-  جناب آقای دکتر دیانتی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 95 - سرکار خانم دکتررضایی

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 95 - سرکار خانم سادات و خانم باقری

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 94-  سرکار خانم دکتر شریفی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 94 - سرکار خانم بقائی

اساتید مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 94 - سرکار خانم سادات و خانم باقری

اساتید مشاورو راهنما  پرستاری مهر 93-  سرکار خانم حسینیان - سرکار خانم میران زاده - جناب آقای حاج باقری

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 93 - جناب آقای قادریان

استاد مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 93 - سرکارصابری و سرکار خانم سوکی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 92-  جناب آقای دکتر تقدسی و سرکار خانم وارث

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 92 - سرکار خانم میر باقر

استاد مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 92 - سرکار خانم عباس زاده و سرکار خانم کفائی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری مهر 91-  جناب آقای آقاجانی

استاد مشاورو راهنما  پرستاری بهمن 91-  جناب آقای عزیزی

استاد مشاور و راهنما دانشجویان اتاق عمل مهر 91 - جناب آقای دکتر افشار

استاد مشاور و راهنما دانشجویان مامایی مهر 91 - سرکار خانم عابدزاده و سرکار خانم سوکی

 

 فرم ثبت نام مراجعات دانشجویان تحت راهنمایی استاد مشاور
 آیین نامه استاد راهنما
آیین نامه استاد مشاورمصوب هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1397/12/12
 آئین نامه کمیته های منطقه ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 فرم مشخصات دانشجو ویژه اساتید راهنما 

خواندنی ها

 

 

 


تاریخ آخرین ویرایش: 97/03/07