به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

9:37:14 PM 1397 / 10 / 30
 

برنامه ریزی درسی رشته فوریتهای پزشکی
دروس ارائه شده برای ترم اول

   

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فارسی

3

2

زبان خارجه عمومی

3

3

تشریح

3

4

فیزیولوژی

2

5 

آشنایی با سازمانهای امدادی 

1

6

اصول و فنون و مراقبتها

2

7

کارآموزی اصول و فنون و مراقبتها

1

8

اخلاق و مقررات حرفه ای

1

9

اندیشه اسلامی

2

جمع

 

18

دروس ارائه شده برای ترم دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

نشانه شناسی و معاینات بدنی

2

2

کارآموزی نشانه سناسی و معاینات بدنی

1

3

کلیات داروشناسی

2

4

زبان تخصصی

1

5

فرآیند عملیات و اطلاعات فنی

2

6

جابجائی و حمل بیمار

2

7

احیاء قلبی و ریوی

1

8

فوریتهای داخلی (1)

1

9

تروما(1)

3

10

کارآموزی ارتباطات

5/0

11

بهداشت عمومی

2

12

فوریتهای محیطی

1

13

میکروب و انگل

5/1

جمع

 

20

دروس ارائه شده برای ترم سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

احیاء قلبی ریو ی پیشرفته

2

2

فوریتهای داخلی (2)

3

3

تروما(2)

5/2

4

فوریتهای پزشکی در گروههای خاص

2

5

فوریتهای پزشکی در بلایا

2

6

بهداشت روانی و فوریتهای روانپزشکی

1

7

فوریتها یپزشکی در شرایط خاص

2

8

کارآموزی فوریتهای داخلی (1)

5/1

9

کارآموی تروما(1)

1

10

تربیت بدنی

1

11

جمعیت شناسی

2

جمع

 

20

دروس ارائه شده برای ترم چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

اخلاق اسلامی

2

2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2

3

کارآموزی در عرصه

8

جمع

 

12