به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:30:47 AM 1397 / 12 / 01
 

بسم الله الرحمن الرحیم

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 137 واحد بشرح زیر است:

1 – 3: دروس عمومی                                         22 واحد

2 – 3: دروس پایه                                              20 واحد

3 – 3: دروس اصلی                                           17 واحد

4 – 3: دروس تخصصی شامل (کارآموزی ها)       62 واحد

5-3: کارآموزی در عرصه                                   16 واحد

 

پیش نیاز دروس کارشناسی مامایی

نام درس

دروس یا دروس پیش نیاز

تربیت بدنی (2)

تربیت بدنی (1)

زبان انگلیسی تخصصی

زبان انگلیسی عمومی

تشریح (2)

تشریح (1)

فیزیولوژی (1)

بیوشیمی، سلول شناسی و بافت شناسی، تشریح (1)

فیزیولوژی (2)

فیزیولوژی (1)، تشریح (2)

ایمنی شناسی

بیوشیمی

انگل شناسی و قارچ شناسی

میکروب شناسی نظری

میکروب شناسی عملی

میکروب شناسی نظری، انگل شناسی و قارچ شناسی

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

سلول شناسی و بافت شناسی، انگل شناسی و قلرچ شناسی، میکروب شناسی نظری و عملی، ایمنی شناسی

داروشناسی (1)

بیوشیمی، فیزیولوژی (1) و (2)

داروشناسی (2)

داروشناسی (1)، فیزیولوژی (1) و (2)

جنین شناسی

سلول شناسی و بافت شناسی، تشریح (1) و (2)

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

اصول خدمات بهداشت جامعه، میکروب شناسی نظری، انگل شناسی و قارچ شناسی، بارداری و زایمان (1)

آمار حیاتی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

اصول تغذیه مادر و کودک

بیوشیمی، فیزیولوژی (1) و (2)

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامائی

بارداری و زایمان (1) و (2)، بیماریهای کودکان، کارآموزی زایمان طبیعی، بیماریهای زنان و ناباروری

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامائی

بارداری و زایمان (1)

دروس علوم پایه

بارداری و زایمان (2)

بارداری و زایمان (1) و کارآموزی بارداری طبیعی

بارداری و زایمان (3)

بارداری و زایمان (1) و (2)

بارداری و زایمان (4)

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)، (2) و (3)، فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی، کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی

 

پیش نیاز دروس کارشناسی مامایی

نام درس

دروس یا دروس پیش نیاز

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

تشریح (1) و (2)، فیزیولوژی (1) و (2)، ایمنی شناسی، میکروب شناسی نظری، انگل شناسی و قارچ شناسی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)

دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (2)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1) و (2)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)، (2) و (3)

رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، بیماری های زنان و ناباروری

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

بارداری و زایمان (1) و (2)

بیماریهای زنان و ناباروری

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

اختلالات عملکرد جنسی

اصول روانپزشکی در مامایی

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری

اصول خدمات بهداشت جامعه، روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده، اصول تغذیه مادر و کودک، بارداری و زایمان (1)، نوزادان، بیماریهای کودکان

بهداشت مادر و کودک و باروری

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری، اصول خدمات بهداشت جامعه

اصول روانپزشکی در مامایی

روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده،

نوزادان

جنین شناسی

بیماریهای کودکان

نوزادان

آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک

بارداری و زایمان (1)، (2) ، (3)

 

ترم اول

  ترم دوم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
تشریح(1) 2   تشریح(2) 3
فیزیولوژی(1) 3   فیزیولوژی(2) 2
بیوشیمی 2   انگل شناسی و قارچ شناسی 1
اصول و فنون ماماایی 2   میکروب شناسی نظری 2
روان شناسی عمومی 2   میکروب شناسی عملی 1
سلول و بافت شناسی 2   داروشناسی عمومی (1) 2
زبان پیش دانشگاهی 2   اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت1) 2
ادبیات فارسی 3   ایمونولوژی 2
اندیشه اسلامی (1) 2   نشانه شناسی و معاینات فیزیکی 1
      اندیشه اسلامی (2) 2
      تربیت بدنی (1) 1

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم سوم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

جنین شناسی

2

1

نوزادان

2

1

فیزیولوژی و بیماری های داخلی (1)

3

1

بارداری  وزایمان (1)- بارداری طبیعی

2

1

بیماریهای کودکان

2

1

اصول اپیدمیولوژی (بهداشت 2)

2

1

داروشناسی (2)

1

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

1

کاراموزی نشانه شناسی

1

1

زبان خارجه

3

1

تربیت بدنی (2)

1

جمع

 

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم چهارم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

آسیب شناسی عمومی اختصاصی

1

1

ژنتیک

2

1

بیماری های داخلی (2)

2

1

اصول تغذیه مادروکودک

2

1

بارداری و زایمان (2)

2

1

روانپزشکی در مامایی

1

1

آمار حیاتی

2

1

کارآموزی بارداری زایمان طبیعی(1)

1

1

کارآموزی کودکان

1

1

کارآموزی نوزادان

1

1

انقلاب اسلامی

2

1

زبان تخصصی

2

جمع

 

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم پنجم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیولوژی و بیماری های داخلی (3)

2

1

بارداری زایمان (3) بارداری و زایمان غیر طبیعی

2

1

رادیولوژی و سونوگرافی

1

1

تاریخ، اخلاق و قوانین و حقوق در مامایی

1

1

حقوق و پزشکی قانونی

1

1

فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی

2

1

بیماری های زنان و ناباروری

3

1

کاراموزی داخلی جراحی

1

1

کاراموزی پزشکی قانونی در مامایی

1

1

کاراموزی زایمان طبیعی(2)

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

متون اسلامی

2

جمع

 

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم ششم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

بارداری و زایمان 4

1

1

آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک

2

1

اختلالات عملکرد جنسی

1

1

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره

1

1

بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

2

1

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت (بهداشت 5)

1

1

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

2

1

کاراموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

2

1

کاراموزی بهداشت باروری

2

1

کاراموزی بیماری های زنان

2

 

اخلاق اسلامی

2

 

تاریخ اسلام

2

 

دانش خانواده

2

جمع

 

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم هفتم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

دانش خانواده

2

1

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1)

2.5

1

کاراموزی در عرصه بیماری های داخلی جراحی در بارداری

1

1

کارآموزی در عرصه تنظیم خانواده

2

1

کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتهای زنان 1

1

1

کارآموزی در عرصه نوزادان

1

جمع

 

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم هشتم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1)

2.5

1

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

3

1

کارآموزی در عرصه مدیریت

1

1

کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتهای زنان 2

1

1

کارآموزی در عرصه رادیولوژی

1

جمع