ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:18:00 AM 1398 / 06 / 31
 

بسم الله الرحمن الرحیم

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 137 واحد بشرح زیر است:

1 – 3: دروس عمومی                                         22 واحد

2 – 3: دروس پایه                                              20 واحد

3 – 3: دروس اصلی                                           17 واحد

4 – 3: دروس تخصصی شامل (کارآموزی ها)       62 واحد

5-3: کارآموزی در عرصه                                   16 واحد

 

پیش نیاز دروس کارشناسی مامایی

نام درس

دروس یا دروس پیش نیاز

تربیت بدنی (2)

تربیت بدنی (1)

زبان انگلیسی تخصصی

زبان انگلیسی عمومی

تشریح (2)

تشریح (1)

فیزیولوژی (1)

بیوشیمی، سلول شناسی و بافت شناسی، تشریح (1)

فیزیولوژی (2)

فیزیولوژی (1)، تشریح (2)

ایمنی شناسی

بیوشیمی

انگل شناسی و قارچ شناسی

میکروب شناسی نظری

میکروب شناسی عملی

میکروب شناسی نظری، انگل شناسی و قارچ شناسی

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

سلول شناسی و بافت شناسی، انگل شناسی و قلرچ شناسی، میکروب شناسی نظری و عملی، ایمنی شناسی

داروشناسی (1)

بیوشیمی، فیزیولوژی (1) و (2)

داروشناسی (2)

داروشناسی (1)، فیزیولوژی (1) و (2)

جنین شناسی

سلول شناسی و بافت شناسی، تشریح (1) و (2)

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

اصول خدمات بهداشت جامعه، میکروب شناسی نظری، انگل شناسی و قارچ شناسی، بارداری و زایمان (1)

آمار حیاتی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

اصول تغذیه مادر و کودک

بیوشیمی، فیزیولوژی (1) و (2)

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامائی

بارداری و زایمان (1) و (2)، بیماریهای کودکان، کارآموزی زایمان طبیعی، بیماریهای زنان و ناباروری

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامائی

بارداری و زایمان (1)

دروس علوم پایه

بارداری و زایمان (2)

بارداری و زایمان (1) و کارآموزی بارداری طبیعی

بارداری و زایمان (3)

بارداری و زایمان (1) و (2)

بارداری و زایمان (4)

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)، (2) و (3)، فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی، کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی

 

پیش نیاز دروس کارشناسی مامایی

نام درس

دروس یا دروس پیش نیاز

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

تشریح (1) و (2)، فیزیولوژی (1) و (2)، ایمنی شناسی، میکروب شناسی نظری، انگل شناسی و قارچ شناسی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)

دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (2)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1) و (2)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)، (2) و (3)

رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، بیماری های زنان و ناباروری

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

بارداری و زایمان (1) و (2)

بیماریهای زنان و ناباروری

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

اختلالات عملکرد جنسی

اصول روانپزشکی در مامایی

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری

اصول خدمات بهداشت جامعه، روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده، اصول تغذیه مادر و کودک، بارداری و زایمان (1)، نوزادان، بیماریهای کودکان

بهداشت مادر و کودک و باروری

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری، اصول خدمات بهداشت جامعه

اصول روانپزشکی در مامایی

روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده،

نوزادان

جنین شناسی

بیماریهای کودکان

نوزادان

آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک

بارداری و زایمان (1)، (2) ، (3)

 

ترم اول

  ترم دوم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
تشریح(1) 2   تشریح(2) 3
فیزیولوژی(1) 3   فیزیولوژی(2) 2
بیوشیمی 2   انگل شناسی و قارچ شناسی 1
اصول و فنون ماماایی 2   میکروب شناسی نظری 2
روان شناسی عمومی 2   میکروب شناسی عملی 1
سلول و بافت شناسی 2   داروشناسی عمومی (1) 2
زبان پیش دانشگاهی 2   اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت1) 2
ادبیات فارسی 3   ایمونولوژی 2
اندیشه اسلامی (1) 2   نشانه شناسی و معاینات فیزیکی 1
      اندیشه اسلامی (2) 2
      تربیت بدنی (1) 1

 

ترم سوم ترم چهارم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
جنین شناسی 2   آسیب شناسی عمومی اختصاصی 1
فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (1) 3   ژنتیک 2
نوزادان 2   بیماری های داخلی (2) 2
بارداری  وزایمان (1)- بارداری طبیعی 2   اصول تغذیه مادروکودک 2
بیماریهای کودکان 2   بارداری و زایمان (2) 2
اصول اپیدمیولوژی (بهداشت 2) 2   روانپزشکی در مامایی 1
داروشناسی (2) 1   آمار حیاتی 2
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1   کارآموزی بارداری زایمان طبیعی(1) 1
کاراموزی نشانه شناسی 1   کارآموزی کودکان 1
زبان خارجه 3   کارآموزی نوزادان 1
تربیت بدنی (2) 1   زبان تخصصی 2
      نقلاب اسلامی 2
ترم پنجم   ترم ششم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (3) 2   بارداری و زایمان 4 1
بارداری زایمان (3) –بارداری و زایمان غیر طبیعی 2   آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک 2
رادیولوژی و سونوگرافی 1   اختلالات عملکرد جنسی 1
تاریخ، اخلاق و قوانین و حقوق در مامایی 1   ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره 1
حقوق و پزشکی قانونی 1   بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4) 2
فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی 2   مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت (بهداشت 5) 1
بیماری های زنان و ناباروری 3   اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی 2
کاراموزی داخلی جراحی 1   کاراموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی 2
کاراموزی پزشکی قانونی در مامایی 1   کاراموزی بهداشت باروری 2
کاراموزی زایمان طبیعی(2) 2   کاراموزی بیماری های زنان 2
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2   اخلاق اسلامی 2
متون اسلامی 2   تاریخ اسلام 2
      دانش خانواده 2
ترم هفتم   ترم هشتم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1) 2.5   کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1) 2.5
کاراموزی در عرصه بیماری های داخلی جراحی در بارداری 1   کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی 3
کارآموزی در عرصه تنظیم خانواده 2   کارآموزی در عرصه مدیریت 1
کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتهای زنان 1 1   کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتهای زنان 2 1
کارآموزی در عرصه نوزادان 1   کارآموزی در عرصه رادیولوی 1