اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:53:39 AM 1399 / 07 / 07
 

بسم الله الرحمن الرحیم

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 137 واحد بشرح زیر است:

1 – 3 : دروس عمومی                                    22 واحد

2 – 3 : دروس پایه                                     20 واحد

3 – 3 : دروس اصلی                                     17 واحد

4 – 3 : دروس تخصصی شامل (کارآموزی ها)                 62 واحد

5 - 3 : کارآموزی در عرصه                              16 واحد

 

پیش نیاز دروس کارشناسی مامایی

نام درس

دروس یا دروس پیش نیاز

تربیت بدنی (2)

تربیت بدنی (1)

زبان انگلیسی تخصصی

زبان انگلیسی عمومی

تشریح (2)

تشریح (1)

فیزیولوژی (1)

بیوشیمی ، سلول شناسی و بافت شناسی ، تشریح (1)

فیزیولوژی (2)

فیزیولوژی (1) ، تشریح (2)

ایمنی شناسی

بیوشیمی

انگل شناسی و قارچ شناسی

میکروب شناسی نظری

میکروب شناسی عملی

میکروب شناسی نظری ، انگل شناسی و قارچ شناسی

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

سلول شناسی و بافت شناسی ، انگل شناسی و قلرچ شناسی، میکروب شناسی نظری و عملی ، ایمنی شناسی

داروشناسی (1)

بیوشیمی ، فیزیولوژی (1) و (2)

داروشناسی (2)

داروشناسی (1) ، فیزیولوژی (1) و (2)

جنین شناسی

سلول شناسی و بافت شناسی ، تشریح (1) و (2)

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

اصول خدمات بهداشت جامعه ، میکروب شناسی نظری ، انگل شناسی و قارچ شناسی ، بارداری و زایمان (1)

آمار حیاتی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

اصول تغذیه مادر و کودک

بیوشیمی، فیزیولوژی (1) و (2)

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامائی

بارداری و زایمان (1) و (2)، بیماریهای کودکان، کارآموزی زایمان طبیعی، بیماریهای زنان و ناباروری

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامائی

بارداری و زایمان (1)

دروس علوم پایه

بارداری و زایمان (2)

بارداری و زایمان (1) و کارآموزی بارداری طبیعی

بارداری و زایمان (3)

بارداری و زایمان (1) و (2)

بارداری و زایمان (4)

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)، (2) و (3)، فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی، کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی

 

پیش نیاز دروس کارشناسی مامایی

نام درس

دروس یا دروس پیش نیاز

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

تشریح (1) و (2)، فیزیولوژی (1) و (2)، ایمنی شناسی، میکروب شناسی نظری، انگل شناسی و قارچ شناسی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)

دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (2)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1) و (2)

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)، (2) و (3)

رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، بیماری های زنان و ناباروری

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

بارداری و زایمان (1) و (2)

بیماریهای زنان و ناباروری

بارداری و زایمان (1)، (2) و (3)، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

اختلالات عملکرد جنسی

اصول روانپزشکی در مامایی

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری

اصول خدمات بهداشت جامعه، روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده، اصول تغذیه مادر و کودک، بارداری و زایمان (1)، نوزادان، بیماریهای کودکان

بهداشت مادر و کودک و باروری

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری، اصول خدمات بهداشت جامعه

اصول روانپزشکی در مامایی

روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده،

نوزادان

جنین شناسی

بیماریهای کودکان

نوزادان

آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک

بارداری و زایمان (1)، (2) ، (3)

 

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم اول

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

تشریح (1)

2

 

فیزیولوژی (1)

3

 

بیوشیمی

2

 

اصول وفنون پرستاری و مامایی

2

 

روان شناسی عمومی

2

 

سلول ، بافت شناسی

2

 

فارسی

3

 

اندیشه اسلامی (1)

2

 

زبان پیش

2

 

جمع

20

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

تشریح (2)

3

 

فیزیولوژی (2)

2

 

انگل شناسی و قارچ شناسی

1

 

میکروب شناسی نظری

2

 

میکروب شناسی عملی

1

 

داروشناسی عمومی (1)

2

 

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)

2

طرح درس

دکتر کفایی

ایمونولوژی

2

 

کارآموزی اصول فنون

1

 

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

1

طرح درس

دکتر کفایی

اندیشه اسلامی (2)

2

 

تربیت بدنی (1)

1

 

جمع

20

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم سوم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

جنین شناسی

2

 

نوزادان

2

 

فیزیولوژی و بیماری های داخلی (1)

3

 

بارداری و زایمان (1) -  بارداری طبیعی

2

 

بیماریهای کودکان

2

 

اصول اپیدمیولوژی (بهداشت 2)

2

 

داروشناسی (2)

1

 

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

 

کاراموزی نشانه شناسی

1

 

زبان خارجه

3

 

تربیت بدنی (2)

1

 

جمع

20

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم چهارم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

آسیب شناسی عمومی اختصاصی

1

 

ژنتیک

2

 

بیماری های داخلی (2)

2

 

اصول تغذیه مادروکودک

2

 

بارداری و زایمان (2)

2

طرح درس

خانم صابری

روانپزشکی در مامایی

1

 

آمار حیاتی

2

 

کارآموزی بارداری زایمان طبیعی(1)

1

 

کارآموزی کودکان

1

 

کارآموزی نوزادان

1

 

انقلاب اسلامی

2

 

زبان تخصصی

2

 

جمع

19

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم پنجم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

فیزیولوژی و بیماری های داخلی (3)

2

 

بارداری زایمان (3) –بارداری و زایمان غیر طبیعی

2

 

رادیولوژی و سونوگرافی

1

 

تاریخ، اخلاق و قوانین و حقوق در مامایی

1

 

حقوق و پزشکی قانونی

1

 

فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی

2

 

بیماری های زنان و ناباروری

3

 

کاراموزی داخلی جراحی

1

 

کاراموزی پزشکی قانونی در مامایی

1

 

کاراموزی زایمان طبیعی(2)

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

متون اسلامی

2

 

جمع

20

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم ششم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

بارداری و زایمان 4

1

 

آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک

2

 

اختلالات عملکرد جنسی

1

 

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره

1

 

بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

2

 

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت (بهداشت 5)

1

 

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

2

 

کاراموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

2

 

کاراموزی بهداشت باروری

2

 

کاراموزی بیماری های زنان

2

 

اخلاق اسلامی

2

 

تاریخ اسلام

2

 

دانش خانواده

2

 

جمع

22

 

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم پنجم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

فیزیولوژی و بیماری های داخلی (3)

2

 

بارداری زایمان (3) –بارداری و زایمان غیر طبیعی

2

 

رادیولوژی و سونوگرافی

1

 

تاریخ، اخلاق و قوانین و حقوق در مامایی

1

 

حقوق و پزشکی قانونی

1

 

فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی

2

 

بیماری های زنان و ناباروری

3

 

کاراموزی داخلی جراحی

1

 

کاراموزی پزشکی قانونی در مامایی

1

 

کاراموزی زایمان طبیعی(2)

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

متون اسلامی

2

 

جمع

20

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم ششم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

بارداری و زایمان 4

1

 

آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک

2

 

اختلالات عملکرد جنسی

1

 

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره

1

 

بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

2

 

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت (بهداشت 5)

1

 

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

2

 

کاراموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

2

 

کاراموزی بهداشت باروری

2

 

کاراموزی بیماری های زنان

2

 

اخلاق اسلامی

2

 

تاریخ اسلام

2

 

دانش خانواده

2

 

جمع

22

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم هفتم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

دانش خانواده

2

 

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1)

2.5

 

کاراموزی در عرصه بیماری های داخلی جراحی در بارداری

1

 

کارآموزی در عرصه تنظیم خانواده

2

 

کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتهای زنان 1

1

 

کارآموزی در عرصه نوزادان

1

 

جمع

9.5

 

 

دروس کارشناسی مامایی ترم هشتم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1)

2.5

 

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

3

 

کارآموزی در عرصه مدیریت

1

 

کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتهای زنان 2

1

 

کارآموزی در عرصه رادیولوژی

1

 

جمع

8.5