اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:27:33 PM 1401 / 05 / 17
 

برنامه ریزی درسی رشته کارشناسی پرستاری

دروس عمومی کارشناسی پیوسته پرستاری

 

ردیف

 

نام درس

 

تعداد واحد

ساعات دروس

 

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1

دو درس از دروس مبان نظری اسلام

4

68

-

68

-

2

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

34

-

34

-

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

34

-

34

-

4

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی

2

34

-

34

-

5

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

34

-

34

-

6

ادبیات فارسی

3

51

-

51

-

7

زبان انگلیسی عمومی

3

51

-

51

-

8

تربیت بدنی (1)

1

-

34

34

-

9

تربیت بدنی (2)

1

-

34

34

8

10

جمعیت و تنظیم خانواده

2

34

-

34

-

جمع واحد

22

تذکر:گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی ( جدول زیر ) است .

دروس عمومی معارف اسلامی

گرایش

کد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

1- مبانی نظری اسلام

011

012

013

014

اندیشه اسلامی 1 ( مبدا و معاد)

اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و ساست در اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

2- اخلاق اسلامی

021

022

023

024

فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

عرفان عملی اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

3-انقلاب اسلامی

031

032

033

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

3- تاریخ و تمدن اسلامی

041

042

043

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

4- آشنایی با منابع اسلامی

051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

34

34

-

-

34

34

 

پیش نیاز دروس کارشناسی پرستاری

ردیف

نام درس

درس یا دروس پیش نیاز

1

ژنتیک و ایمونولوژی

فیزیولوژی

4

تغذیه و تغذیه درمانی

بیوشیمی

5

داروشناسی

فیزیولوژی ، تشریح ، بیوشیمی ، میکروب و انگل شناسی

6

زبان تخصصی

زبان خارجه عمومی

7

بررسی وضعیت سلامت

فیزیولوژی

8

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

داروشناسی، آموزش به بیمار

9

پرستاری در اختلالات سلامت در نوزاد

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

10

پرستاری بزرگسالان  (1)

تشریح ، فیزیولوژی ، بیوشیمی ، میکروب و انگل شناسی ، تعذیه درمانی، مفاهیم پایه پرستاری

11

پرستاری بزرگسالان  (2)

پرستاری بزرگسالان  (1) ، داروشناسی

12

پرستاری بزرگسالان  (3)

پرستاری بزرگسالان  (2)

13

مراقبتهای پرستاری در منزل

پرستاری بزرگسالان  (3)

14

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

پرستاری بزرگسالان  (1) و (2) و (3)

15

پرستاری اورژانس در فوریتها

پرستاری بزرگسالان  (1) و (2) و (3) ، اصول اپیدمیولوژی ، سلامت مادر و نوزاد ، پرستاری بیماریهای کودکان

16

پرستاری کودک سالم

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

17

پرستاری بیماریهای کودکان

پرستاری کودک سالم

18

پرستاری بهداشت روان

روانشناسی فردی و اجتماعی

19

پرستاری بیماریهای روان

پرستاری بهداشت روان

20

مدیریت در پرستاری

کلیه دروس تخصصی پرستاری

21

مفاهیم پایه پرستاری

اصول مهارتهای پرستاری

 

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم اول

نام درس

تعداد واحد

طرح درس و

مدرس

تشریح

2

 

فیزیولوژی

3

 

زبان پیش دانشگاهی

2

 

اصول و مهارتهای پرستاری

4

طرح درس

سرکار خانم  صفا

سرکارخانم  جملی

بیوشیمی

1/5

 

میکروب شناسی

1/5

 طرح درس

دکترصداقت

دکترمطلبی

دکترپیروزمند

پرستاری سلامت فرد و خانواده

1/5

طرح درس

آقای یزدانی

تربیت بدنی (1)

1

 

اندیشه اسلامی (1)

2

 

جمع

17/5

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس و

مدرس

ژنتیک و ایمنولوژی

2

 

انگل شناسی

1/5

طرح درس

دکتردلاوری ،

دکترناظری

دارو شناسی

2

 

تغذیه و تغذیه درمانی

1/5

طرح درس-

آقای  میلاجردی

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو

1

طرح درس

دکتر حسینیان

مفاهیم پایه پرستاری

2

طرح درس

آقای افاضل

پرستاری سلامت  جامعه

1/5

طرح درس

آقای یزدانی

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

1

طرح درس

خانم جملی

زبان انگلیسی عمومی

3

 

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

1

 

فن آوری اطلاعات

1

طرح درس

آقای حاج باقری

اندیشه اسلامی (2)

2

 

جمع

19/5

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم سوم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس و

مدرس

آمار

1

 

روش تحقیق

1/5

طرح درس

دکتر ادیب

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

2/5

طرح درس

دکتر سوکی و

خانم سرافراز

پرستاری و بهداشت محیط

1

 

روان شناسی فردی و اجتماعی

2

طرح درس

آقای آقاجانی

پرستاری بزرگسالان (1)

3

طرح درس

دکترتقدسی

خانم میرانزاده،

آقای افاضل

کارآموزی پرستاری بزرگسالان (1)

2

 

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

1/5

طرح درس

دکتر ادیب

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه

2

طرح درس

دکتر فلاحی

زبان تخصصی

2

 

بررسی وضعیت سلامت

1

طرح درس

دکتر مسعودی

جمع

19/5

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم چهارم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس و

مدرس

پرستاری بزرگسالان (2)

3

طرح درس
 

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

2

طرح درس

خانم  صابری

پرستاری کودکان (1)

2

طرح درس

دکتر حسینیان

پرستاری بهداشت روان 1

2

طرح درس

آقای آقاجانی

کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد

2

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان (2)

2

طرح درس

دکتر محسن تقدسی

خانم میرانزاده ،

آقای افاضل

ادبیات فارسی

3

 

متون اسلامی

2

 

تربیت بدنی(2)

1

 

 

جمع

19

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم پنجم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس و

مدرس

پرستاری بزرگسالان(3)

4

طرح درس

دکتر محسن تقدسی

خانم میرانزاده ،

آقای افاضل

پرستاری بیماریهای کودکان 2

3

طرح درس

دکتر حسینیان

پرستاری بهداشت و روان 2

2

طرح درس

دکتر شریفی

کارآموزی پرستاری بزرگسالان  (3)

2

 

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران

1

 

مراقبتهای پرستاری  در منزل

2

طرح درس

دکتر ایزدی

انقلاب اسلامی

2

 

تاریخ اسلام

2

 

جمع

18

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم ششم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس و

مدرس

اصول مدیریت خدمات پرستاری

2

 

پرستاری در بحران فوریتها

1/5

طرح درس

دکتر عزیزی

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

3

طرح درس

دکتر دیانتی

کارآموزی پرستاری بهداشت روان

2

طرح درس

دکتر آقاجانی

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

1

 

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

1

 

کارآموزی پرستاری در کودکان

2

 

اخلاق اسلامی

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

دانش خانواده

2

 

جمع

18.5

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم هفتم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس و

مدرس

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان 1

2

 

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان 2

2

 

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان 3

3

 

کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل

2

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان

2

 

کارآموزی مراقبتهای ویژه

1

 

جمع

12

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم هشتم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس و

مدرس

کارآموزی در عرصه سلامت جامعه  –فرد - خانواده - محیط

2

 

کارآموزی در عرصه ویژه

3

 

کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران فوریتها

2

 

کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد

2

 

کارآموزی در عرصه اصول مدیریت

2

 

جمع

11