ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:38:20 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه ریزی درسی رشته کارشناسی پرستاری

دروس عمومی کارشناسی پیوسته پرستاری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعات دروس

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1

دو درس از دورس مبان ینظری اسلام

4

68

-

68

-

2

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

34

-

34

-

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

34

-

34

-

4

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی

2

34

-

34

-

5

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

34

-

34

-

6

ادبیات فارسی

3

51

-

51

-

7

زبان انگلیسی عمومی

3

51

-

51

-

8

تربیت بدنی (1)

1

-

34

34

-

9

تربیت بدنی (2)

1

-

34

34

8

10

جمعیت و تنظیم خانواده

2

34

-

34

-

جمع واحد

22

تذکر:گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی ( جدول زیر ) است .

دروس عمومی معارف اسلامی

گرایش

کد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

1- مبانی نظری اسلام

011

012

013

014

اندیشه اسلامی 1 ( مبدا و معاد)

اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و ساست در اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

2- اخلاق اسلامی

021

022

023

024

فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

عرفان عملی اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

3-انقلاب اسلامی

031

032

033

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

3- تاریخ و تمدن اسلامی

041

042

043

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

4- آشنایی با منابع اسلامی

051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

34

34

-

-

34

34

                 

 

پیش نیاز دروس کارشناسی پرستاری

ردیف

نام درس

درس یا دروس پیش نیاز

1

ژنتیک و ایمونولوژی

فیزیولوژی

4

تغذیه و تغذیه درمانی

بیوشیمی

5

داروشناسی

فیزیولوژی ، تشریح ، بیوشیمی ، میکروب و انگل شناسی

6

زبان تخصصی

زبان خارجه عمومی

7

بررسی وضعیت سلامت

فیزیولوژی

8

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

داروشناسی، آموزش به بیمار

9

پرستاری در اختلالات سلامت در نوزاد

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

10

پرستاری بزرگسالان  (1)

تشریح ، فیزیولوژی ، بیوشیمی ، میکروب و انگل شناسی ، تعذیه درمانی، مفاهیم پایه پرستاری

11

پرستاری بزرگسالان  (2)

پرستاری بزرگسالان  (1) ، داروشناسی

12

پرستاری بزرگسالان  (3)

پرستاری بزرگسالان  (2)

13

مراقبتهای پرستاری در منزل

پرستاری بزرگسالان  (3)

14

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

پرستاری بزرگسالان  (1) و (2) و (3)

15

پرستاری اورژانس در فوریتها

پرستاری بزرگسالان  (1) و (2) و (3) ، اصول اپیدمیولوژی ، سلامت مادر و نوزاد ، پرستاری بیماریهای کودکان

16

پرستاری کودک سالم

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

17

پرستاری بیماریهای کودکان

پرستاری کودک سالم

18

پرستاری بهداشت روان

روانشناسی فردی و اجتماعی

19

پرستاری بیماریهای روان

پرستاری بهداشت روان

20

مدیریت در پرستاری

کلیه دروس تخصصی پرستاری

21

مفاهیم پایه پرستاری

اصول مهارتهای پرستاری

 
 
 

دروس کارشناسی پرستاری ترم اول

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

تشریح

2

1

فیزیولوژی

3

1

زبان پیش دانشگاهی

2

1

اصول و مهارتهای پرستاری

4

1

بیوشیمی

5/1

1

میکروب شناسی

5/1

 

پرستاری سلامت فرد و خانواده

5/1

1

تربیت بدنی (1)

1

 

اندیشه اسلامی (1)

2

جمع

5/17

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم دوم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

ژنتیک و ایمنولوژی 

2

1

انگل شناسی

5/1

1

دارو شناسی

2

1

تغذیه و تغذیه درمانی

5/1

1

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو

1

1

مفاهیم پایه پرستاری

2

1

پرستاری سلامت  جامعه

5/1

1

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

1

1

زبان انگلیسی عمومی

3

 

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

1

1

فن آوری اطلاعات

1

 

اندیشه اسلامی (2)

2

جمع

5/19

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم سوم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

آمار

1

1

روش تحقیق

5/1

1

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

5/2

1

پرستاری و بهداشت محیط

1

1

روان شناسی فردی و اجتماعی

2

1

پرستاری بزرگسالان (1)

3

1

کارآموزی پرستاری بزرگسالان (1)

2

1

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

5/1

1

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه

2

1

زبان تخصصی

2

1

بررسی وضعیت سلامت

1

جمع

5/19

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم چهارم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

پرستاری بزرگسالان (2)

3

1

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 

2

1

پرستاری کودکان (1)

2

 

پرستاری بهداشت روان 1

2

1

کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد

2

1

کارآموزی پرستاری بزرگسالان (2)

2

1

ادبیات فارسی

3

1

متون اسلامی

2

 

تربیت بدنی(2)

1

جمع

19

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم پنجم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

پرستاری بزرگسالان(3)

4

1

پرستاری بیماریهای کودکان 2

3

1

پرستاری بهداشت و روان 2

2

1

کارآموزی پرستاری بزرگسالان  (3)

2

1

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران

1

1

مراقبتهای پرستاری  در منزل

2

1

انقلاب اسلامی

2

1

تاریخ اسلام

2

جمع

18

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم ششم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

اصول مدیریت خدمات پرستاری

2

1

پرستاری در بحران فوریتها

1.5

1

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

3

1

کارآموزی پرستاری بهداشت روان

2

1

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

1

1

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

1

1

کارآموزی پرستاری در کودکان

2

1

اخلاق اسلامی

2

1

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

1

دانش خانواده

2

جمع

18.5

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم هفتم

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان 1

2

1

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان 2

2

1

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان 3

3

1

کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل

2

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان

2

 

کارآموزی مراقبتهای ویژه

1

جمع

12

 

دروس کارشناسی پرستاری ترم هشتم

 

گروه

نام درس

تعداد واحد

1

کارآموزی در عرصه سلامت جامعه فرد-خانواده-محیط

2

1

کارآموزی در عرصه ویژه

3

1

کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران فوریتها

2

1

کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد

2

1

کارآموزی در عرصه اصول مدیریت

2

جمع

11