ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:52:56 AM 1398 / 06 / 31
 

ترم اول

  ترم دوم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
تشریح(1) 2   تشریح(2) 2
فیزیولوژی(1) 2   فیزیولوژی(2) 1
بیوشیمی 1   میکروب و انگل شناسی 2
روان شناسی عمومی 2   آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 2
بهداشت در اتاق عمل 2   اصطلاحات پزشکی 2
اصول و فنون مهارتها 1   اصول فرد سیار و اسکراب 3
اصول استرلیزاسیون و ضد عفونی 1   کارآموزی رفتار در اتاق عمل 1
مقدمه ای بر تکنولوژی 1   کارآموزی مهارتهای بالینی 2
اندیشه اسلامی (1) 2   زبان عمومی 3
فن آوری اطلاعات 1   اندیشه اسلامی (2) 2
زبان پیش 2      

 

ترم سوم

  ترم چهارم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
ایمونولوژی 1   بیهوشی و مراقبتهای آن 2
تغذیه در جراحی 1   آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن 4
دارو شناسی 2   جراحی زنان و ارولوژی 2
آسیب شناسی 2   جراحی گوارش و غدد 2
فیزیک پزشکی 2   روش احیا قلبیب ریوی و اصول مراقبتهای ویژه 2
خون شناسی و انتقال خون 2   کاراموزی تکنیک در اتاق عمل 1 2
بهداشت روان در اتاق عمل 2   کارا»وزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب 2
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار 2   دانش خانواده 2
کارآموزی CSR 1   تربیت بدنی (2) 1
زبان تخصصی 2      
اخلاق اسلامی 2      
تربیت بدنی (1) 1      

 

ترم پنجم

  ترم ششم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
آمار حیاتی 1   تکنولوژی جراحی ENTفک و صورت 2
روش تحقیق 2   تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان 1
تکنولوژی جراحی قلب و عروق 3   تکنولوژی جراحی  پوست و سوختگی و پیوند 2
تکنولوژی جراحی اعصاب و مراقبتهای آن 2   تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس و حوادث 1
مدیریت در اتاق عمل 2   تکنولوژی جراحی چشم 1
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل 1   آشنایی با تصاویر رادیولوژی 1
اصول مراقبت در در اتاق بهبودی 1   کاراموزی در اتاق عمل اورژآنس 1
تکنولوژی جراحی ارتوپدی و مراقبتهای آن 1   کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی 2
فوریتهای پزشکی 1   کارآموزی مدیریت در اتاق عمل 2
کارآموزی روشها یاحیا قلبی ریوی 1   ادبیات فارسی 3
کارآموزی تکنیک در اتاق عمل (2) 2   انقلاب اسلامی 2
متون اسلامی 2      

 

ترم هفتم

  ترم هشتم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
کارآموزی در عرصه ارتوپدی و مراقبتهای پس از آن 2   کارآموزی در عرصه اعصاب و مراقبتهای پس از آن 2
کارآموزی در عرصه اطفال و مراقبتهای پس از آن 1   کارآموزی در عرصه قلب و عروق  و مراقبتهای پس از آن 1
کارآموزی در عرصه زنان و مراقبتهای پس از آن 1   کارآموزی در عرصه فک و صورت و مراقبتهای پس از آن 1
کارآموزی در عرصه ENT و مراقبتهای پس از آن 1   کارآموزی در عرصه چشم و مراقبتهای پس از آن 1
کارآموزی در عرصه توراکس و مراقبتهای پس از آن 1   کارآموزی در عرصه تروما و مراقبتهای پس از آن 1
کارآموزی در عرصه گوارش و غدد و مراقبتهای پس از آن 2   کارآموزی در عرصه ارولوژی و مراقبتهای پس از آن 1
تاریخ اسلام 2   کارآموزی در عرصه ترمیمی و جراحی پلاستیک و مراقبتهای پس از آن 1
      تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام وایران 2