اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:46:34 PM 1401 / 05 / 17
 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم اول

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

تشریح 1

2

 

فیزیولوژی 1

2

 

بیوشیمی

1

 

روانشناسی عمومی

2

 

بهداشت در اتاق عمل

2

 

اصول و فنون مهارتها

1

طرح درس

آقای قاسمبندی

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

1

طرح درس

آقای قاسمبندی

زبان پیش دانشگاهی

2

 

فن آوری اطلاعات

1

 

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

1

 

جمع

15

 

 

 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

تشریح 2

2

 

فیزیولوژی 2

1

 

میکروب و انگل شناسی

2

 

کارآموزی مهارتهای بالینی

2

 

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

1

 

بهداشت روان در اتاق عمل

1

 

آشنایی باوسایل و تجهیزات اتاق عمل

2

طرح درس

دکتر تفشار

اصطلاحات پزشکی

2

 

زبان خارجه

3

 

تغذیه در جراحی

1

طرح درس

آقای میلاجردی

جمع

16

 

 
 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم سوم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

ایمنولوژی

1

 

اصول و فنون فرد سیار و اسکراب

2

طرح درس

آقای قادریان

دارو شناسی

2

 

زبان تخصصی

2

 

کارآموزی اصول  فنون عملکرد فردسیار

2

طرح درس

دکتر افشار

آسیب شناسی و بافت شناسی

2

 

فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک وکاربرد آن

2

 

خون شناسی و انتقال خون

2

 

کارآموزی CSR

1

طرح درس

دکتر افشار

جمع

15

 

 

 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم چهارم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

جراحی زنان و ارولوژی

2

طرح درس

دکتر میرباقر

کارآموزی تکنیک  در اتاق عمل (1)

2

 

آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن

4

طرح درس

دکتر افشار

جراحی گوارش و غدد

3

طرح درس

دکتر میرباقر

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

2

 

روش احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه

2

طرح درس

دکتر رضایی

جمع

15

 

 

 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم پنجم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

آمار حیاتی

1

 

روش تحقیق

2

 

جراحی قلب و عروق

3

 

تکنولوژی جراحی اعصاب و مراقبتهای آن

2

طرح درس

دکتر میرباقر

مدیریت در اتاق عمل

2

 

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

1

 

اصول مراقبت در اتاق بهبودی

1

 

کارآموزی تکنیک اتاق عمل (2)

2

طرح درس

دکتر میرباقر

دکتر یدالهی

آقای برزگر

کارآموزی روشهای احیا قلبی ریوی

1

 

فوریتهای پزشکی

1

 

تکنولوژی جراحی ارتوپدی و مراقبتهای آن

1

طرح درس

دکتر میرباقر

جمع

17

 

 

 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم ششم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

تکنولوژی جراحی ENT فک و صورت

2

 

تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان

1

طرح درس

دکتر میرباقر

تکنولوژی جراحی پوست سوختگی پیوند

2

طرح درس

دکتر رضایی

کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

2

 

کارآموزی اصول و مراقبت در اتاق بهبودی

2

 

کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

1

 

تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس و حوادث

1

 

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

1

 

تکنولوژی جراحی چشم

1

 

جمع

13

 

 

 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم هفتم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

کارآموزی در عرصه ارتوپدی

2

 

کارآموزی در عرصه چشم

2

 

کارآموزی در عرصه ENT

2

طرح درس

آقای قاسمبندی

کارآموزی در عرصه زنان

2

طرح درس

دکتر رضایی

کارآموزی در عرصه ارولوژی

2

 

کارآموزی در عرصه گوارش

2

 

جمع

12

 

 

 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم هشتم

نام درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

کارآموزی در عرصه اعصاب

2

 

کارآموزی در عرصه سوختگی و ترمیمی

2

 

کارآموزی در عرصه قلب و عروق

2

 

کارآموزی در عرصه توراکس

2

 

کارآموزی در عرصه اطفال

1

 

کارآموزی در عرصه فک و صورت

2

 

جمع

11