به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:01:11 AM 1397 / 08 / 27
 

دروس عمومی کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعات دروس

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1

دو درس از دروس مبانی نظری اسلام

4

68

-

68

-

2

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

34

-

34

-

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

34

-

34

-

4

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی

2

34

-

34

-

5

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

34

-

34

-

6

ادبیات فارسی

3

51

-

51

-

7

زبان انگلیسی عمومی

3

51

-

51

-

8

تربیت بدنی (1)

1

-

34

34

-

9

تربیت بدنی (2)

1

-

34

34

8

10

جمعیت و تنظیم خانواده

2

34

-

34

-

جمع واحد

22

تذکر:گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی ( جدول زیر ) است .

دروس عمومی معارف اسلامی

گرایش

کد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

1- مبانی نظری اسلام

011

012

013

014

اندیشه اسلامی 1 ( مبدا و معاد)

اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و ساست در اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

2- اخلاق اسلامی

021

022

023

024

فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

عرفان عملی اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

3-انقلاب اسلامی

031

032

033

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

3- تاریخ و تمدن اسلامی

041

042

043

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

4- آشنایی با منابع اسلامی

051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

34

34

-

-

34

34

                 

 

 

پیش نیاز دروس کارشناسی اتاق عمل

ردیف

نام درس

درس یا دروس پیش نیاز

1

تشریح 2

تشریح 1

2

فیزیولوژی 2

فیزیولوژی 1

3

آسیب شناسی و بافت شناسی

فیزیولوژی 2

4

خون شناسی و انتقال خون

فیزیولوژی 2

5

ایمونولوژی

فیزیولوژی 2

6

داروشناسی

بیوشیمی - فیزیولوژی 1 و 2 – باکتری و انگل شناسی

7

اصطلاحات پزشکی

همزمان با مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

8

زبان تخصصی

زبان انگلیسی عمومی

9

بهداشت روان در اتاق عمل

روان شناسی عمومی

10

آشنایی با بیماری های داخلی

تشریح 2 - فیزیولوژی 2

11

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف

تشریح 2 - فیزیولوژی 2 – آسیب شناسی و بافت شناسی

12

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

بیهوشی و مراقبتهای آن - روش احیاء قلبی ریوی

13

تغذیه در جراحی

بیوشیمی

14

روش احیا قلبی ریوی

بیهوشی و مراقبتهای آن

15

آشنایی با کلیه تصاویر رادیولوژی

تشریح 1- تشریح 2

16

تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی

تشریح2 – فیزیولوژی 1 – آسیب و بافت شناسی

 

پیش نیاز دروس کارشناسی اتاق عمل

ردیف

نام درس

درس یا دروس پیش نیاز

16

تکنولوژی اتاق عمل توراکس ، قلب و عروق و مراقبتهای آن

تشریح 1 -فیزیولوژی 1- آسیب و بافت شناسی

17

تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن

تشریح2 فیزیولوژی 2 آسیب و بافت شناسی

18

تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن

تشریح1  آسیب و بافت شناسی

19

تکنولوژی اتاق عمل ENT، فک وصورت ، دهان و دندان و مراقبتهای آن

تشریح1 فیزیولوژی 1 آسیب و بافت شناسی

20

تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن

تشریح2 فیزیولوژی 1 آسیب و بافت شناسی

21

تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبتهای آن

تشریح2 فیزیولوژی 1 آسیب و بافت شناسی

22

تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی ، پلاستیک ، پوست و سوختگی  و مراقبتهای آن

تشریح2 فیزیولوژی 2 آسیب و بافت شناسی

23

تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس ، تروما و مراقبتهای آن

تشریح2 فیزیولوژی 2 آسیب و بافت شناسی

24

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف

تشریح 2 - فیزیولوژی 2 آسیب شناسی و بافت شناسی

 

دروس تخصصی و پایه


دروس کارشناسی اتاق عمل ترم اول

نام درس

تعداد واحد

تشریح 1

2

فیزیولوژی 1

2

 بیوشیمی

1

روانشناسی عمومی

2

بهداشت در اتاق عمل

2

اصول و فنون مهارتها

1

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

1

زبان پیش دانشگاهی

2

فن آوری اطلاعات

1

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

1

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

تشریح 2

2

فیزیولوژی 2

1

میکروب و انگل شناسی

2

کارآموزی مهارتهای بالینی

2

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

1

بهداشت روان در اتاق عمل

1

آشنایی باوسایل و تجهیزات اتاق عمل

2

اصطلاحات پزشکی

2

زبان خارجه

3

تغذیه در جراحی

1

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم سوم

نام درس

تعداد واحد

ایمنولوژی

1

اصول و فنون فرد سیار و اسکراب

2

دارو شناسی

2

زبان تخصصی

2

کارآموزی اصول  فنون عملکرد فردسیار

2

آسیب شناسی و بافت شناسی

2

فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک وکاربد آن

2

خون شناسی و انتقال خون

2

کارآموزی CSR

1

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم چهارم

نام درس

تعداد واحد

جراحی زنان و ارولوژی

2

کارآموزی تکنیک  در اتاق عمل (1)

2

آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن

4

جراحی گوارش و غدد

3

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

2

روش احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه

2

   
   
   
1111  
   
   
   
دروس کارشناسی اتاق عمل ترم پنجم

نام درس

تعداد واحد

آمار حیاتی

1

روش تحقیق

2

جراحی قلب و عروق

3

تکنولوژی جراحی اعصاب و مراقبتهای آن

2

مدیریت در اتاق عمل

2

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

1

اصول مراقبت در اتاق بهبودی

1

کارآموزی تکنیک اتاق عمل (2)

2

کارآموزی روشهای احیا قلبی ریوی

1

فوریتهای پزشکی

1

تکنولوژی جراحی ارتوپدی و مراقبتهای آن

1

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم ششم

نام درس

تعداد واحد

تکنولوژی جراحی ENTفک و صورت

2

تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان

1

تکنولوژی جراحی پوست سوختگی پیوند

2

کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

2

کارآموزی اصول و مراقبت در اتاق بهبودی

2

کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

1

تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس و حوادث

1

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

1

تکنولوژی جراحی چشم

1

   
   
   
   
   
دروس کارشناسی اتاق عمل ترم هفتم

نام درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه ارتوپدی

2

کارآموزی در عرصه چشم

2

کارآموزی در عرصه ENT

2

کارآموزی در عرصه زنان

2

کارآموزی در عرصه ارولوژی

2

کارآموزی در عرصه گوارش

2

 
 

 

دروس کارشناسی اتاق عمل ترم هشتم

نام درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه اعصاب

2

کارآموزی در عرصه سوختگی و ترمیمی

2

کارآموزی در عرصه قلب و عروق

2

کارآموزی در عرصه توراکس

2

کارآموزی در عرصه اطفال

1

کارآموزی در عرصه فک و صورت

2

کارآموزی در عرصه در یک حیطه جراحی

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

*دانشگاه هایی که امکانات کافی جهت ارائه این دروس این دروس به صورت کارآموزی در عرصه ندارند ، واحد معادل این کارآموزی ها را به کارآموزی های در عرصه ارتوپدی، زنان ، گوارش و غدد و اعصاب اضافه نمایند .

**کارآموزی در عرصه منحصراً در بخشهای آموزشی و با حضور مربی صورت می گیرد .