اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:16:50 PM 1401 / 05 / 17
 
خدمات پورتال دانشکده پرستاری و مامایی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شما :   
 
 
لینک ها
 
 
اطلاعات موجود در لینک
 
 
 درباره دانشکده
 
مدیریت
 
 
  
گروه  داخلی جراحی
 
عملکرد گروه
 
 
گروه  مامایی
عملکرد گروه
پروژ ه های دانشجویی
گروه  مدیریت و بهداشت
عملکرد گروه
پروژه های دانشجویی
 
 
گروه اتاق عمل 
عملکرد گروه
پروژه های دانشجویی
رشته پرستاری
رشته مامایی
رشته اتاق عمل  
کارشناسی ارشد
معرفی رشته
سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
 
 
 
آموزش دانشکده
دایره امتحانات ( شامل برنامه و قوانین و مقررات امتحانات)
 
 
شورای آموزشی
شورای پژوهشی
هسته پیشرفت تحصیلی
شورای تحصیلات تکمیلی
شورای امر بمعروف و نهی از منکر
 
 
کتابخانه
معرفی
نشریات الکترونیکی
جستجوی منابع کتابخانه ای
تازه های کتاب و نرم افزار