اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:06:10 PM 1400 / 04 / 04
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 04 / 02  -8:51 تعداد مشاهدات :23


--1400 / 03 / 31  -11:12 تعداد مشاهدات :39


--1400 / 03 / 30  -14:29 تعداد مشاهدات :21


--1400 / 03 / 30  -11:2 تعداد مشاهدات :25


--1400 / 03 / 26  -13:11 تعداد مشاهدات :23


--1400 / 03 / 24  -9:52 تعداد مشاهدات :73


--1400 / 03 / 24  -9:18 تعداد مشاهدات :54

فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی در سال 1400

--1400 / 03 / 22  -12:13 تعداد مشاهدات :65


--1400 / 03 / 22  -9:16 تعداد مشاهدات :41


--1400 / 03 / 19  -10:31 تعداد مشاهدات :90

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: