اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:59:59 AM 1399 / 09 / 06
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1399 / 09 / 05  -14:5 تعداد مشاهدات :9


--1399 / 09 / 05  -13:51 تعداد مشاهدات :13


--1399 / 09 / 05  -12:10 تعداد مشاهدات :35


--1399 / 09 / 01  -14:20 تعداد مشاهدات :117


--1399 / 09 / 01  -9:18 تعداد مشاهدات :20


--1399 / 08 / 26  -14:5 تعداد مشاهدات :115


--1399 / 08 / 25  -11:54 تعداد مشاهدات :40


--1399 / 08 / 21  -12:22 تعداد مشاهدات :502


--1399 / 08 / 21  -9:50 تعداد مشاهدات :160


--1399 / 08 / 14  -14:11 تعداد مشاهدات :472

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: