اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:13:13 AM 1400 / 01 / 31
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 01 / 29  -11:1 تعداد مشاهدات :27


--1400 / 01 / 23  -10:47 تعداد مشاهدات :88


--1400 / 01 / 22  -12:56 تعداد مشاهدات :71


--1400 / 01 / 21  -12:24 تعداد مشاهدات :24


--1400 / 01 / 16  -10:19 تعداد مشاهدات :67


--1399 / 12 / 27  -13:20 تعداد مشاهدات :87


--1399 / 12 / 27  -12:35 تعداد مشاهدات :160


--1399 / 12 / 26  -8:3 تعداد مشاهدات :89


--1399 / 12 / 25  -13:8 تعداد مشاهدات :172


--1399 / 12 / 25  -13:6 تعداد مشاهدات :108

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: