1401نخستین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی حمایتی در سالمندان 14الی 16 اسفند ماه 

http://hamayesh.kaums.ac.ir/psc

6:43:11 PM 1401 / 09 / 07
 
   
 

کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی حمایتی در سالمندان

   
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
اخبار دانشکدهپایان نامهژورنال کلابکارگاه ها

 

--1401 / 09 / 07  -12:32 تعداد مشاهدات :8

زمان نقل و انتقال دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

--1401 / 08 / 29  -11:39 تعداد مشاهدات :51


--1401 / 08 / 25  -9:31 تعداد مشاهدات :41


--1401 / 08 / 18  -10:24 تعداد مشاهدات :137


--1401 / 07 / 27  -12:45 تعداد مشاهدات :114


--1401 / 07 / 27  -12:43 تعداد مشاهدات :95


--1401 / 07 / 27  -12:36 تعداد مشاهدات :87


--1401 / 07 / 20  -13:6 تعداد مشاهدات :141


--1401 / 07 / 19  -13:51 تعداد مشاهدات :283


--1401 / 07 / 19  -13:4 تعداد مشاهدات :246

 

--1401 / 08 / 30  -13:57 تعداد مشاهدات :39


--1401 / 08 / 07  -13:9 تعداد مشاهدات :82


--1401 / 08 / 07  -13:5 تعداد مشاهدات :45


--1401 / 08 / 07  -13:4 تعداد مشاهدات :45


--1401 / 08 / 04  -7:38 تعداد مشاهدات :55


--1401 / 07 / 27  -12:59 تعداد مشاهدات :72


--1401 / 07 / 27  -12:54 تعداد مشاهدات :76


--1401 / 07 / 17  -13:7 تعداد مشاهدات :83


--1401 / 07 / 12  -13:52 تعداد مشاهدات :77


--1401 / 07 / 12  -13:51 تعداد مشاهدات :98

 

--1401 / 08 / 21  -11:11 تعداد مشاهدات :60


--1401 / 08 / 04  -7:54 تعداد مشاهدات :101


--1401 / 07 / 09  -14:12 تعداد مشاهدات :141


--1401 / 07 / 09  -14:9 تعداد مشاهدات :88


--1401 / 06 / 12  -13:46 تعداد مشاهدات :136


--1401 / 06 / 09  -13:16 تعداد مشاهدات :121


--1401 / 06 / 06  -12:31 تعداد مشاهدات :118


--1401 / 06 / 06  -12:25 تعداد مشاهدات :103


--1401 / 05 / 30  -8:14 تعداد مشاهدات :127


--1401 / 05 / 22  -13:48 تعداد مشاهدات :122

 

--1401 / 09 / 07  -12:48 تعداد مشاهدات :6


--1401 / 09 / 05  -14:25 تعداد مشاهدات :15


--1401 / 09 / 05  -14:21 تعداد مشاهدات :24


--1401 / 08 / 29  -14:43 تعداد مشاهدات :38


--1401 / 08 / 29  -14:27 تعداد مشاهدات :36


--1401 / 08 / 29  -14:22 تعداد مشاهدات :19


--1401 / 08 / 21  -13:9 تعداد مشاهدات :48


--1401 / 08 / 21  -12:44 تعداد مشاهدات :51


--1401 / 08 / 21  -12:36 تعداد مشاهدات :28


--1401 / 08 / 21  -12:31 تعداد مشاهدات :28