به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:54:13 AM 1396 / 04 / 08
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
" بررسی سطح سازگاری با بیماری و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان"

--1396 / 03 / 31  -12:52 تعداد مشاهدات :74

" بررسی تاثیر محلول دهان شویه حاوی عصاره ریشه گیاه ختمی بر بهبود استوماتیت ناشی از شیمی درمانی"

--1396 / 03 / 28  -13:51 تعداد مشاهدات :112

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی الزامی در تاریخهای ...

--1396 / 03 / 28  -13:0 تعداد مشاهدات :129

قوانین و مقررات آموزشی امتحانات پایان ترم

--1396 / 03 / 25  -10:33 تعداد مشاهدات :193

تغییر ساعت امتحان ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1396/03/28

--1396 / 03 / 24  -10:30 تعداد مشاهدات :172

جلسه توجیهی برای شروع ترم تابستان در تاریخ ...

--1396 / 03 / 24  -10:25 تعداد مشاهدات :136

جهت مشاهده گروه بندی ترم تابستان به قسمت ...

--1396 / 03 / 23  -10:39 تعداد مشاهدات :172

امتحان پایان ترم کارورزان داخلی جراحی در تاریخ ...

--1396 / 03 / 23  -10:24 تعداد مشاهدات :109

آخرین مهلت تحویل فایل چکیده در ...

--1396 / 03 / 23  -10:18 تعداد مشاهدات :94

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما( فوت مادر گرامیتان)...

--1396 / 03 / 02  -13:20 تعداد مشاهدات :174

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: