اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:28:19 PM 1398 / 12 / 01
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 11 / 27  -14:19 تعداد مشاهدات :230


--1398 / 11 / 27  -11:53 تعداد مشاهدات :112


--1398 / 11 / 26  -9:22 تعداد مشاهدات :38


--1398 / 11 / 16  -9:5 تعداد مشاهدات :810


--1398 / 11 / 15  -12:14 تعداد مشاهدات :133


--1398 / 11 / 13  -14:26 تعداد مشاهدات :45

مدل های لگاریتم خطی

--1398 / 11 / 13  -13:42 تعداد مشاهدات :38


--1398 / 11 / 13  -13:28 تعداد مشاهدات :297

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با تدریس آقای دکتر آقاجانی

--1398 / 11 / 12  -14:27 تعداد مشاهدات :128


--1398 / 11 / 12  -12:20 تعداد مشاهدات :75

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: