اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:59:44 AM 1400 / 02 / 22
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 02 / 15  -13:34 تعداد مشاهدات :72


--1400 / 02 / 15  -9:32 تعداد مشاهدات :19


--1400 / 02 / 15  -9:23 تعداد مشاهدات :23


--1400 / 02 / 12  -11:28 تعداد مشاهدات :42


--1400 / 02 / 12  -10:51 تعداد مشاهدات :79


--1400 / 02 / 06  -8:43 تعداد مشاهدات :70


--1400 / 01 / 29  -11:1 تعداد مشاهدات :93


--1400 / 01 / 23  -10:47 تعداد مشاهدات :137


--1400 / 01 / 22  -12:56 تعداد مشاهدات :125


--1400 / 01 / 21  -12:24 تعداد مشاهدات :54

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: