اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:28:21 AM 1399 / 05 / 23
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1399 / 05 / 19  -14:12 تعداد مشاهدات :92


--1399 / 05 / 14  -12:29 تعداد مشاهدات :129


--1399 / 05 / 14  -12:22 تعداد مشاهدات :75


--1399 / 05 / 14  -12:16 تعداد مشاهدات :57


--1399 / 05 / 14  -12:2 تعداد مشاهدات :62


--1399 / 05 / 14  -11:37 تعداد مشاهدات :53


--1399 / 05 / 07  -14:19 تعداد مشاهدات :218


--1399 / 05 / 04  -9:2 تعداد مشاهدات :185

تظاهرات غیرشایع بیماران کووید 19

--1399 / 05 / 01  -14:1 تعداد مشاهدات :102


--1399 / 05 / 01  -12:26 تعداد مشاهدات :295

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: