اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:48:03 AM 1400 / 07 / 01
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 06 / 31  -13:54 تعداد مشاهدات :10

جلسه توجیهی ویژه شروع کارورزی در تاریخ ...

--1400 / 06 / 31  -8:14 تعداد مشاهدات :23


--1400 / 06 / 30  -10:54 تعداد مشاهدات :22


--1400 / 06 / 29  -13:42 تعداد مشاهدات :16

برنامه فینال دانشجویان مامایی در حال برگزاری می باشد این برنامه از تاریخ 20 شهریور ماه شروع شده و ...

--1400 / 06 / 29  -11:32 تعداد مشاهدات :20


--1400 / 06 / 27  -13:0 تعداد مشاهدات :50


--1400 / 06 / 22  -10:0 تعداد مشاهدات :61


--1400 / 06 / 21  -8:1 تعداد مشاهدات :56


--1400 / 06 / 20  -14:20 تعداد مشاهدات :41


--1400 / 06 / 17  -13:3 تعداد مشاهدات :103

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: