اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:43:59 AM 1399 / 12 / 11
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1399 / 11 / 28  -12:8 تعداد مشاهدات :76


--1399 / 11 / 28  -12:2 تعداد مشاهدات :55


--1399 / 11 / 28  -10:2 تعداد مشاهدات :136


--1399 / 11 / 25  -13:30 تعداد مشاهدات :123


--1399 / 11 / 25  -11:51 تعداد مشاهدات :113


--1399 / 11 / 25  -11:45 تعداد مشاهدات :87


--1399 / 11 / 15  -13:54 تعداد مشاهدات :246


--1399 / 11 / 14  -13:32 تعداد مشاهدات :127


--1399 / 11 / 12  -12:10 تعداد مشاهدات :84


--1399 / 11 / 04  -10:10 تعداد مشاهدات :184

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: