اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:48:19 AM 1401 / 04 / 08
 
   
     
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1401 / 04 / 07  -12:32 تعداد مشاهدات :16


--1401 / 04 / 07  -12:11 تعداد مشاهدات :9


--1401 / 04 / 07  -11:11 تعداد مشاهدات :11


--1401 / 04 / 07  -10:0 تعداد مشاهدات :13


--1401 / 04 / 07  -9:52 تعداد مشاهدات :7


--1401 / 04 / 07  -9:14 تعداد مشاهدات :10


--1401 / 04 / 07  -9:7 تعداد مشاهدات :10


--1401 / 04 / 07  -8:57 تعداد مشاهدات :13


--1401 / 04 / 05  -7:36 تعداد مشاهدات :32


--1401 / 04 / 04  -13:10 تعداد مشاهدات :23

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: