اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:24:42 AM 1400 / 08 / 04
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 08 / 03  -12:31 تعداد مشاهدات :14


--1400 / 08 / 03  -10:56 تعداد مشاهدات :7


--1400 / 08 / 01  -8:44 تعداد مشاهدات :18


--1400 / 07 / 28  -9:21 تعداد مشاهدات :50


--1400 / 07 / 28  -9:14 تعداد مشاهدات :36


--1400 / 07 / 27  -9:19 تعداد مشاهدات :34


--1400 / 07 / 24  -8:22 تعداد مشاهدات :35


--1400 / 07 / 18  -9:31 تعداد مشاهدات :59


--1400 / 07 / 17  -7:50 تعداد مشاهدات :64


--1400 / 07 / 10  -11:7 تعداد مشاهدات :80

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: